مطالب موضوع علوم و فنآوری جدید

C-Water

معرفی دستگاه خورشیدی تقطیر آب از تبخیر-تعرق سطح و آب شور

معرفی دستگاه خورشیدی تقطیر آب از تبخیر-تعرق سطح و آب شور

C-Water یک دستگاه تقطیر آب شور یا بخار آب ناشی از تبخیر-تعرق سطح خاک و گیاهان می باشد که توسط نیروی خورشیدی کار می کند. این دستگاه توسط طراح چینی “Chao Gao” ابداع شده و برای وی جوایزی را به ارمغان آورده است.

hydrograph.ir

کاربرد نانو در صنعت آب

استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می‌باشد. یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خود را متبلور می‌نماید در ارتباط با منابع آب می‌باشد که در نظر گرفتن چالشهای پیش رو ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر

Top