مطالب موضوع تاریخ آب

سد کریت طبس

سد کُریت طبس

سد کُریت طبس

سد کریت، دستاورد بزرگ سدسازان ایرانی از 2000 سال پیش تا اوایل قرن بیستم، بلندترین سدهای قوسی جهان (ایزدخواست فارس، کبار قم و کریت طبس) در ایران احداث شده بودند. در این میان سد کُریت طبس به ارتفاع 60 متر، برای 550 سال به عنوان بلندترین سد دنیا شناخته شده بود. احداث سد کریت با فنون

سد تأخیری عباسی

سد تأخیری عباسی  که 600 سال پیش و در ایران احداث گردیده است، یکی از نمونه های عالی خلاقیت، دوراندیشی و سخت کوشی ایرانی ها است. این سد تأخیری که با 25 متر ارتفاع در میان مردم محلی به طاق عباسی معروف است، یک نمونه بی نظیر توسعه پایدار محسوب می گردد.

Top