۲۸ مهر ۱۳۹۱ ..."/>

خطر بی کربنات و شوری آب

یکی از پارامترهای مهمی که برای سنجش کیفیت آب آبیاری بایستی اندازه گیری شود آنیون بی کربنات است؛ چرا که بی کربنات باعث رسوب کلسیم و به مقدار کمتری رسوب منیزیم می شود. این عمل باعث افزایش SAR محلول خاک و به دنبال آن باعث بالا رفتن ESP خاک می شود. گرچه رسوب کربنات ها در آب های سطحی معمول است، ولی این عمل در آب های زیرزمینی از شدت بیشتری برخوردار است. آب های زیر زمینی با CO2 موجود در خود و غلظت زیاد بی کربنات در حالت تعادل هستند و به محض استخراج این آب ها و قرار گرفتن در معرض هوای آزاد، CO2 آن ها متصاعد می شود و کلسیم و منیزیم موجود به صورت کربنات رسوب می کنند.

به فرض این که کلیه کلسیم و منیزیم ها به صورت کربنات رسوب کنند، بنابر نظر ایتون ‏(Eaton) در سال 1950، کربنات سدیم باقی مانده را می توان مطابق معادله زیر محاسبه کرد:

خطر بی کربنات و شوری آب

‏غلظت یون ها بر حسب ميلی اکی والان بر لیتر می باشد.

جدول طبقه بندی آب بر اساس کربنات و بی کربنات

برچسب ها
Top