مطالب موضوع کیفیت و شوری آب

تحمل نسبی گیاهان زراعی به شوری در مرحله سبز شدن

واکنش و عوامل مؤثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری

واکنش و عوامل مؤثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری

تحمل گیاهان نسبت به شوری نه تنها در بین گونه های مختلف کاملاً متغیر است، بلکه در هرگیاه و تحت شرایط محیطی نیز تغییر می کند. بسیاری از عوامل مربوط به گیاه، خاک، آب و اتمسفر با یکدیگر تلفیق شده و بر مقاومت یک گیاه نسبت به شوری اثر می گذارند. بنابراین واکنش یک گیاه

طبقه بندی آب بر اساس کربنات و بی کربنات

خطر بی کربنات و شوری آب

یکی از پارامترهای مهمی که برای سنجش کیفیت آب آبیاری بایستی اندازه گیری شود آنیون بی کربنات است؛ چرا که بی کربنات باعث رسوب کلسیم و به مقدار کمتری رسوب منیزیم می شود. این عمل باعث افزایش SAR محلول خاک و به دنبال آن باعث بالا رفتن ESP خاک می شود. گرچه رسوب کربنات ها

hydrograph.ir

مسمومیت یون سدیم

شوری می تواند با مجبور نمودن گیاه به فعالیت سخت تر جهت جذب آب از خاک، رشد گیاه را مختل نماید. سدیم و آنیون کلرور دو جزء اصلی خاک های شور می توانند در صورت تجمع در غلظت های سمی برگ باعث صدمات بیشتر به گیاه شوند. این انباشت می تواند به دو صووت جذب

نمودار هدایت الکتریکی و فشار اسمزی

هدایت الکتریکی آب یا EC و اندازه گیری آن

هدایت الکتریکی آب نشان‌یدهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می‌شود. معمولاً وقتی

hydrograph.ir

کل نمک های محلول (TDS)

کل نمک های محلول یا مقدار باقیمانده خشک را می توان در صورتی که آب آبیاری فاقد بی کربنات باشد به سادگی با تبخیر حجم معینی از آب و اندازه گیری وزن املاح باقیمانده تعين کرد. در آب هایی که مقدار قابل توجهی بی کربنات وجود دارد با استفاده از این روش ممکن ا‌ست ‌تنها

برچسب ها: ،
hydrograph.ir

ارزیابی کیفیت آب آبیاری

ارزیابی کیفیت آب آبیاری یکی از پارامترهای مهم در کشاورزی است. از آن جا که انواع مختلف آب جهت آبیاری مورد استفاده قرار می­گیرد، پس لازم است که سیستم خاصی از استاندارد کیفیت آب برقرار ‌شود. زیرا آبی که برای ‌مصارف صنعتی، مصارف بهداشتی و … مورد استفاده قرار می گیرد مناسب برای آبیاری نیست.

Top