۲۸ شهریور ۱۳۹۱ ..."/>

خاک کشاورزی

تعریف خاک: در یک تعریف بسیار کلی به هرجسم توده ای شکل که از مجموعه ذرات و دانه های مجزا از هم تشکیل  شده باشد خاک گفته می شود. حال اگر این دانه ها ازمواد طبیعی شکل گرفته باشند خاک را طبیعی و اگر از مواد مصنوعی تشکیل شده باشند آن را مصنوعی گویند. ملاحظه می شود که در این تعریف اشاره ای به اندازه و شکل و یا جنس ذرات نشده است.

خاک در کشاورزی

درست است که از نظر یک مهندس ساختمان حتی لاشه سنگ ها و یا قلوه سنگ هایی که در یک جا برای پی سازی روی هم ریخته می شوند ممکن است خاک نام داشته باشد، اما از نظر متخصصان کشاورزی خاک باید دارای ویژگی های دیگری نیز باشد که هدف از کاربرد آن را تأمین کند. چون برای یک متخصص کشاورزی خاک باید بستری مناسب جهت رشد گیاه باشد لذا انتظار می رود که خاک خواسته های زیر را تأمین کند:

  1. خاک باید قادر باشد رطوبت کافی را در خود ذخیره کرده و آن را به آسانی در اختیار ریشه های گیاه قرار دهد. لذا خاک باید دارای دانه بندی مشخصی باشد.
  2. لا‏زم است که خاک، اکسیژن و هوای کافی داشته باشد تا تنفس ریشه ها در آن به آسانی صورت گیرد. برای این منظور باید تهویه خاک و تبادل هوا در آن به سهولت انجام شده و ‏ساختمان مناسبی داشته باشد.
  3. خاک کشاورزی باید به لحاظ مکانیکی از وضعیت مطلوبی برخورد ار باشد تا ریشه ها در آن توسعه پیدا کرده و ‏بتواند به عنوان یک لنگر، استحکام و پا برجایی گیاه را تأمین نماید. البته خصوصیات مکانیکی خاک نباید مانع انجام عملیات خاک ورزی و یا آماده سازی آن برای انجام عملیات زراعی گردد.

‏مواد آلی و بقایای جانوری موجود در خاک باعث می شوند تا برخی ذرات حاصله از هوازدگی سنگ ها که در ابتدا دانه های مجزا از هم(mechanical separates‏) بوده اند به یکدیگر چسبیده و ذرات ثانویه ای را به وجود آورند که به آن ها خاکدانه گفته می شود. وجود و انداره خاکدانه ها از نظر حاصلخیزی و قابلیت نفوذ آب و هوا به داخل خاک بسیار حائز اهمیت است. خاک ها ی که فاقد خاکدانه باشند جزء خاک های غیر حاصلخیز به شمار می روند. از جایی که وجود مواد آلی در ایجاد خاکدانه ها نقش به سزایی دارد، معمولاً به  خاک هایی که مقدار ماده آلی آن ها کمتر از 20 ‏درصد باشد خاک های معدنی (mineral soil‏) و چنان چه مقدار ماده آلی خاک بیش از 20 درصد باشد به آن خاک آلی (orgallic soil‏) اطلاق می گردد.

Top