مطالب موضوع کلیات خاکشناسی

مثلث بافت خاک آمریکایی

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

از نظر عمومی بافت خاک اشاره به ریزی و درشتی ذرات خاک دارد اما به لحاظ تعریف علمی ترکیب نسبی اجزاء تشکيل  دهنده خاک را بافت خاک(texture ‏soil ) گویند. اگر مقادیر سه گروه اصلی تشکيل  دهنده خاک را که شامل شن (درشت و ریز)، سيلت و رس می باشد با تجزیه مکانیکی اندازه گیری

خاک در کشاورزی

خاک کشاورزی

تعریف خاک: در یک تعریف بسیار کلی به هرجسم توده ای شکل که از مجموعه ذرات و دانه های مجزا از هم تشکیل  شده باشد خاک گفته می شود. حال اگر این دانه ها ازمواد طبیعی شکل گرفته باشند خاک را طبیعی و اگر از مواد مصنوعی تشکیل شده باشند آن را مصنوعی گویند. ملاحظه

طبقه بندی خاک

یکی از چندین سیستم طبقه بندی خاک که امروزه توسط مهندسین به کار گرفته می شود،سیستم طبقه بندی واحد است. خاک از ذراتی که اندازه آنها از توده های نسبتاً بزرگ تا مواد میکروسکوپی یا رس متغیر است، تشکیل یافته است. در سیستم طبقه بندی واحد اندازه قلوه سنگهای بزرگ را می توان معادل یک

Top