۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تاریخ برگزاری: 25 تا 26 شهریور ماه 1391
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مسئول : آقای دكتر نوراله عبدی
تلفن : 0861-3412364 09169649142
وب سایت همایش: www.desert-wetland.ir

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

محورهای سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

1-پتانسیل‌ها و كاركردهای مناطق بیابانی و تالاب‌های كویری

1-1- آمایش سرزمین
1-2- انرژی‌های نو و پاک
1-3- معدن كاوی
1-4- اكوتوریسم‌ – ژئوتوریسم
1-5- مدیریت تالاب‌های كویری

2- دامداری و دامپروری در مناطق خشک و بیابانی

2-1- مرتعداری
2-2- ژنتیک و اصلاح نژاد دام
2-3- تغذیه دام و ارزش غذایی گیاهان

3- اقلیم و منابع آب در مناطق خشک و بیابانی

3-1- خشکی و خشکسالی
3-2- كاربرد آب‌های شور و نامتعارف
3-3- روشهای استحصال آب و آبخیزداری
3-4- سیستم‌های آبیاری در مناطق خشک
3-5- خشک شدن تالاب‌ها

4- تنوع زیستی و ذخایر ژنتیكی بیابان‌ها و تالاب‌های كویری

4-1- آت اكولوژی و سین اكولوژی گیاهان
4-2- احیا و مدیریت پوشش گیاهی
4-3- تنوع جانوری
4-4- حشره شناسی

5- كشاورزی و باغبانی در مناطق خشک و بیابانی

5-1- زراعت و اصلاح نباتات
5-2- باغبانی و فضای سبز
5-3- گیاهان دارویی و صنعتی
5-4- مدیریت علف‌های هرز
5-5- آفات و بیماری‌های گیاهی

6- حفاظت و مدیریت خاک در مناطق خشک و بیابانی

6-1- فرسایش بادی و كنترل آن
6-2- ریزگردها و مقابله با آن
6-3- اصلاح خاکهای شور و قلیا
6-4- آلودگی خاک
6-5- روش‌های طبقه‌بندی شدت بیابان‌زایی
6-6- زمین شناسی و ژئومورفولوژی
6-7- ترسیب كربن

7- كاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت مناطق بیابانی و تالاب‌های كویری

7-1-  GIS و RS
7-2- زمین آمار
7-3- سوپرجاذب‌ها
7-4- نانو تكنولوژی

8- مسائل فرهنگی و اجتماعی در مناطق خشک و بیابانی

8-1- قوانین و سیاست‌گذاری
8-2- دانش بومی
8-3- ترویج و آموزش جوامع محلی

برچسب ها ،

مطالب مرتبط

Top