بایگانی برچسب: چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

تعریف سطح ایستابی (Water Table): مکان هندسی نقاطی است که در آن ها آب زیرمینی تحت فشاری برابر 1 اتمسفر است. شرایط زیر در رابطه با سطح ایستابی و سفره آب زیرزمینی وجود دارد: در نبود جریان آب زیرزمینی، سطح ایستابی به صورت تخت (flat) است. شیب دار بودن سطح ایستابی نمایانگر وجود جریان آب

Top