بایگانی برچسب: پیزومتر

مثلث بندی خطوط هم پتانسیل

ترسیم نقشه هم پتانسیل آب زیر زمینی

ترسیم نقشه هم پتانسیل آب زیر زمینی

تعریف خط هم پتانسیل(Equi-potential line): مکان هندسی مجموع نقاطی است که مقدار انرژی  آن ها نسبت به یک سطح مبنا مساوی باشد. در واقع هر نقطه بر روی این خط دارای بار آبی مشابه با نقاط دیگر خط می باشد. مراحل تهیه و رسم نقشه­ های هم پتانسیل آب زیرزمینی با در دست داشتن ارتفاع

Top