بایگانی برچسب: هدایت الکتریکی

تحمل نسبی گیاهان زراعی به شوری در مرحله سبز شدن

واکنش و عوامل مؤثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری

واکنش و عوامل مؤثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری

تحمل گیاهان نسبت به شوری نه تنها در بین گونه های مختلف کاملاً متغیر است، بلکه در هرگیاه و تحت شرایط محیطی نیز تغییر می کند. بسیاری از عوامل مربوط به گیاه، خاک، آب و اتمسفر با یکدیگر تلفیق شده و بر مقاومت یک گیاه نسبت به شوری اثر می گذارند. بنابراین واکنش یک گیاه

نمودار هدایت الکتریکی و فشار اسمزی

هدایت الکتریکی آب یا EC و اندازه گیری آن

هدایت الکتریکی آب نشان‌یدهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می‌شود. معمولاً وقتی

Top