بایگانی برچسب: مدل SWAP

hydrograph.ir

دانلود نرم افزار swap

دانلود نرم افزار swap

مدل SWAP برای شبیه سازی عملکرد محصول، زهکشی،  مدیریت آب در کشت آبی و بیلان آب در سیستم های هیدرولوژیکی کاربرد دارد. اساس مدل ارتباط فیزیکی پارامترهای خاک، آب، اتمسفر و گیاه است و از اطلاعات مختلف اقلیم، آب، خاک و گیاه استفاده می کند. در واقع این مدل یک مدل مدیریت حوضه آبریز است.

معرفی مدل SWAP

فرآيندهای بين آب، خاک، گياه و اتمسفر بسيار پيچيده و بررسی آنها مشکل است. به منظور بررسی اين فرآيندها، مطالعه حرکت آب و املاح در منطقه اشباع و نيمه اشباع لايه سطحی خاک و اثرات آن بر محيط زيست امری ضروری است. بيشترين فعاليت بيولوژيک در لایه سطحی خاک و در حالت غير اشباع انجام

Top