بایگانی برچسب: قطره چکان

آبیاری قطره ای، تعریف و کاربرد آن در کشاورزی

آبیاری قطره ای، تعریف و کاربرد آن در کشاورزی

آبیاری قطره ای یا موضعی به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار اطلاق می شود که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی گیاهان منفرد توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر  شده اند، پخش می شود. در هر باغ میوه یا تاکستان به

Top