بایگانی برچسب: فشار

hydrograph.ir

تعریف فشار و روش های اندازه گیری فشار

تعریف فشار و روش های اندازه گیری فشار

بنابر تعریف، نیروی وارده بر واحد سطح را فشار می گویند. اگر نیرویی برابر با F بر سطحی معادل A اثر كند،  فشاری  معادل P برآن وارد می سازد كه از رابطه زیر بدست می آید. P=F/A فشار جو كره زمین توسط جو خود پوشانیده شده است كه ارتفاع آن به حدود ٨٠ كیلومتر می

Top