بایگانی برچسب: شکل حوضه

hydrograph.ir

روش های مختلف تعیین شکل حوضه آبریز

روش های مختلف تعیین شکل حوضه آبریز

شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز بر روی یک صفحه افقی حاصل می گردد، شکل حوضه نامیده می شود. شکل حوضه از مهمترین پارامترهای مؤثر بر شدت رواناب سطحی و شکل هیدروگراف سیل خروجی می باشد.
با روشهای گراویلیوس، هورتن و مستطیل معادل به بررسی ضریب شکل می پردازیم.

Top