بایگانی برچسب: سیل

فرسایش آبی

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

روش های کنترل فرسایش آبی-قسمت سوم

بندهای خاکی این سیل بندها در طول رودخانه به منظور حفاظت زمین های اطراف رودخانه ایجاد می شوند. معمولاً در ساخت این بندها از مصالح محلی استفاده می شود. ارتفاع این بندها معمولاً بیش از 15 متر نمی باشد و در ساخت آن ها از خاک همگن استفاده می کنند. خاک معمول، رس می باشد

برآورد سیل به روش تجربی فولر

یکی از روش های تجربی برآورد سیل، استفاده از فرمول فولرمی باشد. در این روش برای محاسبه دبی حداکثر سیل عامل تناوب نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است. فرمول های تجربی فولر برای رسیدن به دبی حداکثر سیل به شرح ذیل می باشد: Q ave = CA0.8 Q max= ave Q (1 +0.8log(T))

Top