بایگانی برچسب: سنجنده

تصویر شماتیک سنجنده های فعال و غیر فعال

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت ششم

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت ششم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی با نگاهی به سنجنده ها و انواع طبقه بندی سنجنده ها پی می گیریم. 8-1- سنجنده ها (sensors) وسیله هایی که تابش الکترومغناطیس منعکس شده از پدیده های زمین را جمع آوری می کنند و به شکل مناسب تصویری و یا رقومی ارائه می

Top