بایگانی برچسب: سطح ایستابی

چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

تعریف سطح ایستابی (Water Table): مکان هندسی نقاطی است که در آن ها آب زیرمینی تحت فشاری برابر 1 اتمسفر است. شرایط زیر در رابطه با سطح ایستابی و سفره آب زیرزمینی وجود دارد: در نبود جریان آب زیرزمینی، سطح ایستابی به صورت تخت (flat) است. شیب دار بودن سطح ایستابی نمایانگر وجود جریان آب

اثر زهکشی در ذخیره ازت در خاک

غرقابه شدن خاک معمولاً باعث کاهش سرعت تجزیه مواد آلی می گردد. بدین معنی که بعد از زه دار شدن اراضی، مقدار مواد آلی خاک افزایش یافته و به دلیل کاهش سرعت تجزیه، ازت موجود در بقایای مواد آلی به صورت زندانی باقی مانده و آزاد نمی شود. بدین ترتیب در خاک هایی که زهکشی

نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نقشه هم عمق آب های زیرزمینی

برای تهیه نقشه هم عمق آب های زیرزمینی، عمق سطح ایستابی را در نقاط مختلف منطقه اندازه گیری نموده و سپس اعداد به دست آمده را بر روی یک نقشه با مقیاس مناسب در کنار چاه ها رسم می نماییم و مشابه نقشه های هم تراز ارتفاعی در نقشه برداری عمل می کنیم.

Top