بایگانی برچسب: سدیم

hydrograph.ir

مسمومیت یون سدیم

مسمومیت یون سدیم

شوری می تواند با مجبور نمودن گیاه به فعالیت سخت تر جهت جذب آب از خاک، رشد گیاه را مختل نماید. سدیم و آنیون کلرور دو جزء اصلی خاک های شور می توانند در صورت تجمع در غلظت های سمی برگ باعث صدمات بیشتر به گیاه شوند. این انباشت می تواند به دو صووت جذب

نمودار هدایت الکتریکی و فشار اسمزی

هدایت الکتریکی آب یا EC و اندازه گیری آن

هدایت الکتریکی آب نشان‌یدهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می‌شود. معمولاً وقتی

Top