بایگانی برچسب: زهکش

معیارهای انتخاب نوع زهکش به عنوان زهکش های مزرعه

معیارهای انتخاب نوع زهکش به عنوان زهکش های مزرعه

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان زهکش های مزرعه عواملی چند به شرح زیر برای انتخاب یکی از انواع زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان مناسب ترین سیستم برای زهکشی مورد توجه قرار می گیرد: آب سطحی: ترانشه ها یا انهار روباز علاوه بر زهکشی

Top