بایگانی برچسب: روش هورتن

hydrograph.ir

محاسبه شیب حوضه آبریز

محاسبه شیب حوضه آبریز

شیب عبارت از زاویه ای است که سطح زمین با یک سطح افقی فرضی می سازد و یا در واقع نسبت اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در طبیعت به فاصله افقی بین آن دو را شیب گویند. شیب حوضه آبریز در واکنش هیدرولوژیکی حوضه بسیار مؤثر می باشد. به عبارت دیگر با دانستن شیب حوضه

hydrograph.ir

روش های مختلف تعیین شکل حوضه آبریز

شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز بر روی یک صفحه افقی حاصل می گردد، شکل حوضه نامیده می شود. شکل حوضه از مهمترین پارامترهای مؤثر بر شدت رواناب سطحی و شکل هیدروگراف سیل خروجی می باشد.
با روشهای گراویلیوس، هورتن و مستطیل معادل به بررسی ضریب شکل می پردازیم.

Top