بایگانی برچسب: خطوط هم پتانسیل

چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

تعریف سطح ایستابی (Water Table): مکان هندسی نقاطی است که در آن ها آب زیرمینی تحت فشاری برابر 1 اتمسفر است. شرایط زیر در رابطه با سطح ایستابی و سفره آب زیرزمینی وجود دارد: در نبود جریان آب زیرزمینی، سطح ایستابی به صورت تخت (flat) است. شیب دار بودن سطح ایستابی نمایانگر وجود جریان آب

مثلث بندی خطوط هم پتانسیل

ترسیم نقشه هم پتانسیل آب زیر زمینی

تعریف خط هم پتانسیل(Equi-potential line): مکان هندسی مجموع نقاطی است که مقدار انرژی  آن ها نسبت به یک سطح مبنا مساوی باشد. در واقع هر نقطه بر روی این خط دارای بار آبی مشابه با نقاط دیگر خط می باشد. مراحل تهیه و رسم نقشه­ های هم پتانسیل آب زیرزمینی با در دست داشتن ارتفاع

Top