بایگانی برچسب: تهویه خاک

تهویه خاک

ارتباط رشد گیاه با تهویه خاک و سطح ایستابی

ارتباط رشد گیاه با تهویه خاک و سطح ایستابی

معمولاً اکثر گیاهان زراعی به وسیله تبادل گاز توسط ریشه تنفس می‌کنند به طوری که ریشه‌ها اکسیژن را از خاک جذب و دی اکسید کربن را ازخود دفع می‌کنند.در زمین‌هایی که آب خلل و فرج خاک را پرکرده باشد مقدار هوای خاک بسیار پایین بوده وتبادل بین هوای باقی مانده در خاک و هوای محیط

Top