بایگانی برچسب: تصاویر ماهواره ای

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

درا دامه مباحث سلسله وار کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی این بار به بحث ماهواره ها و سنجش از دور توسط آن ها می پردازیم. 1-7- ماهواره‌های سنجش از دور ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا ماهواره‌های دید زمینی نامیده می‌شوند. این

hydrograph.ir

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب: برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال) نویسندگان: نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را

Top