بایگانی برچسب: برف سنجی

hydrograph.ir

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب: برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال) نویسندگان: نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را

Top