بایگانی برچسب: بافت خاک

مثلث بافت خاک آمریکایی

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

طبقه بندی بافت خاک به روش مثلث بافت خاک

از نظر عمومی بافت خاک اشاره به ریزی و درشتی ذرات خاک دارد اما به لحاظ تعریف علمی ترکیب نسبی اجزاء تشکيل  دهنده خاک را بافت خاک(texture ‏soil ) گویند. اگر مقادیر سه گروه اصلی تشکيل  دهنده خاک را که شامل شن (درشت و ریز)، سيلت و رس می باشد با تجزیه مکانیکی اندازه گیری

Top