بایگانی برچسب: باران طرح

hydrograph.ir

باران طرح چیست؟

باران طرح چیست؟

در مناطق مرطوب و معتدل قسمت اعظم آبی که باید از سطح زمین یا زیر خاک زهکشی شود از نزولات جوی منشأ می گیرد. قسمت اندکی از نزولات به صورت برف می باشد ولی عمده آن را باران تشکيل می دهد. مقدار و شدت بارندگی نقش مهمی را در تعين لزوم زهکشی دارد. گنجایش نهرهای

Top