بایگانی برچسب: اسیدشویی

قطره چکان

مدیریت اسیدشویی در سیستم های آبیاری قطره ای

مدیریت اسیدشویی در سیستم های آبیاری قطره ای

امروزه با توجه به بحث های جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روش های آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستم ها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری

Top