مطالب موضوع استاندارد و دستورالعمل

پمپاژ از رودخانه، ضوابط و دستورالعمل

پمپاژ از رودخانه، ضوابط و دستورالعمل

در برخی ایستگاه ها آب برای استفاده در شبکه آبیاری، از رودخانه به داخل یک کانال روباز یا مجرای بسته و یا مخزن ها ی ذخیره و تنظیمی پمپاژ می شود . اغلب، طراحی و احداث این نوع ایستگاه های پمپاژ، به علت پی های غیرمستحکم، ریزش ساحل رودخانه، وجود سیلت و ماسه، و تغییرات

Top