مطالب موضوع مطالب فنی و تخصصی

پمپاژ از رودخانه، ضوابط و دستورالعمل

پمپاژ از رودخانه، ضوابط و دستورالعمل

در برخی ایستگاه ها آب برای استفاده در شبکه آبیاری، از رودخانه به داخل یک کانال روباز یا مجرای بسته و یا مخزن ها ی ذخیره و تنظیمی پمپاژ می شود . اغلب، طراحی و احداث این نوع ایستگاه های پمپاژ، به علت پی های غیرمستحکم، ریزش ساحل رودخانه، وجود سیلت و ماسه، و تغییرات

آلودگی صوتی و سر و صدای پمپ

صدای پمپ ها، منابع ایجاد صدا و راه های كنترل صدای پمپ

صدای ناشی از هر گونه فعالیت صنعتی باید از استانداردهای بین المللی تبعیت كند . میزان سر و صدای آزار دهنده در اعلامیه (3) 53.s سال 1994 سازمان كنترل آلودگی ومدیریت محیطی ضابطه دارد بر اساس این قانون حتی در صورت مجاز بودن میزان صدا، اگر صدا تولید شده افراد را آزار دهد تمهیدات لازم

Top