مطالب موضوع نرم افزارهای تخصصی

hydrograph.ir

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

نرم افزار مایک 11 (Mike 11) یکی از سلسله نرم افزراهایی است که توسط Danish Hydraulic Institue یا (DHI) ساخته شده و بر مبنای Mike Zero کار می کند. نرم افزار مایک 11 به صورت گرافیکی بوده و در محیط ویندوز قابل استفاده هستند. با استفاده از نرم افزار مایک 11 ما قادر خواهیم بود

hydrograph.ir

دانلود نرم افزار swap

مدل SWAP برای شبیه سازی عملکرد محصول، زهکشی،  مدیریت آب در کشت آبی و بیلان آب در سیستم های هیدرولوژیکی کاربرد دارد. اساس مدل ارتباط فیزیکی پارامترهای خاک، آب، اتمسفر و گیاه است و از اطلاعات مختلف اقلیم، آب، خاک و گیاه استفاده می کند. در واقع این مدل یک مدل مدیریت حوضه آبریز است.

Top