مطالب موضوع مطالب دانشگاهی

برآورد سیل به روش تجربی فولر

یکی از روش های تجربی برآورد سیل، استفاده از فرمول فولرمی باشد. در این روش برای محاسبه دبی حداکثر سیل عامل تناوب نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است. فرمول های تجربی فولر برای رسیدن به دبی حداکثر سیل به شرح ذیل می باشد: Q ave = CA0.8 Q max= ave Q (1 +0.8log(T))

معیارهای انتخاب نوع زهکش به عنوان زهکش های مزرعه

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان زهکش های مزرعه عواملی چند به شرح زیر برای انتخاب یکی از انواع زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان مناسب ترین سیستم برای زهکشی مورد توجه قرار می گیرد: آب سطحی: ترانشه ها یا انهار روباز علاوه بر زهکشی

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت چهارم 1-5- فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر توسط مولکول‌ها و ذرات معلق اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته، منعکس، پخش یا جذب می‌شود. این روش تغییر و تحلیل در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ‌ها می‌شود.

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت سوم اثر برخورد تابش خورشیدی با پدیده های روی زمین در دورسنجی بازتاب امواج الکترومغناطیس، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین، به وسیله سنجنده ها ثبت، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس مطالعه خصوصیات بازتابش پدیده ها مورد توجه قرار

نمودار هدایت الکتریکی و فشار اسمزی

هدایت الکتریکی آب یا EC و اندازه گیری آن

هدایت الکتریکی آب نشان‌یدهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند  ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می‌شود. معمولاً وقتی

hydrograph.ir

کل نمک های محلول (TDS)

کل نمک های محلول یا مقدار باقیمانده خشک را می توان در صورتی که آب آبیاری فاقد بی کربنات باشد به سادگی با تبخیر حجم معینی از آب و اندازه گیری وزن املاح باقیمانده تعين کرد. در آب هایی که مقدار قابل توجهی بی کربنات وجود دارد با استفاده از این روش ممکن ا‌ست ‌تنها

برچسب ها: ،
hydrograph.ir

ارزیابی کیفیت آب آبیاری

ارزیابی کیفیت آب آبیاری یکی از پارامترهای مهم در کشاورزی است. از آن جا که انواع مختلف آب جهت آبیاری مورد استفاده قرار می­گیرد، پس لازم است که سیستم خاصی از استاندارد کیفیت آب برقرار ‌شود. زیرا آبی که برای ‌مصارف صنعتی، مصارف بهداشتی و … مورد استفاده قرار می گیرد مناسب برای آبیاری نیست.

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 2

فصل 1 مفاهیم دور سنجی 1-3- طیف الکترومغناطیس تابش الکترومغناطیسی(Electro-Magnetic Radiation) به علت اتمها و مولکولهای موجود در مواد می باشد. اتم ها حاوی هسته‌هایی با بار مثبت بوده که توسط الکترون‌های اربیتالی در برگرفته شده اند که دارای تراز مجزای انرژی میباشند. انتقال الکترون ها از ترازی به تراز دیگر باعث تابش اشعه هایی

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 1

فصل 1 مفاهیم دورسنجی 1-1- مقدمه دورسنجی به معنای عام کلمه سنجیدن اشیاء از یک فاصله است. یعنی، تشخیص و اندازه گیری ویژگی خاص از یک جسم بدون اینکه در تماس با آن جسم باشد. فردی که از بالای یک بلندی به پدیده های زیر پای خود می نگرد یک سنجش کننده است. همچنین احساس

Top