مطالب موضوع هیدرولوژی و آبخیزداری

hydrograph.ir

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

معرفی و دانلود آموزش نرم افزار مایک 11

نرم افزار مایک 11 (Mike 11) یکی از سلسله نرم افزراهایی است که توسط Danish Hydraulic Institue یا (DHI) ساخته شده و بر مبنای Mike Zero کار می کند. نرم افزار مایک 11 به صورت گرافیکی بوده و در محیط ویندوز قابل استفاده هستند. با استفاده از نرم افزار مایک 11 ما قادر خواهیم بود

hydrograph.ir

محاسبه شیب حوضه آبریز

شیب عبارت از زاویه ای است که سطح زمین با یک سطح افقی فرضی می سازد و یا در واقع نسبت اختلاف ارتفاع بین دو نقطه در طبیعت به فاصله افقی بین آن دو را شیب گویند. شیب حوضه آبریز در واکنش هیدرولوژیکی حوضه بسیار مؤثر می باشد. به عبارت دیگر با دانستن شیب حوضه

hydrograph.ir

روش های مختلف تعیین شکل حوضه آبریز

شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز بر روی یک صفحه افقی حاصل می گردد، شکل حوضه نامیده می شود. شکل حوضه از مهمترین پارامترهای مؤثر بر شدت رواناب سطحی و شکل هیدروگراف سیل خروجی می باشد.
با روشهای گراویلیوس، هورتن و مستطیل معادل به بررسی ضریب شکل می پردازیم.

معرفی مدل SWAP

فرآيندهای بين آب، خاک، گياه و اتمسفر بسيار پيچيده و بررسی آنها مشکل است. به منظور بررسی اين فرآيندها، مطالعه حرکت آب و املاح در منطقه اشباع و نيمه اشباع لايه سطحی خاک و اثرات آن بر محيط زيست امری ضروری است. بيشترين فعاليت بيولوژيک در لایه سطحی خاک و در حالت غير اشباع انجام

برآورد سیل به روش تجربی فولر

یکی از روش های تجربی برآورد سیل، استفاده از فرمول فولرمی باشد. در این روش برای محاسبه دبی حداکثر سیل عامل تناوب نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است. فرمول های تجربی فولر برای رسیدن به دبی حداکثر سیل به شرح ذیل می باشد: Q ave = CA0.8 Q max= ave Q (1 +0.8log(T))

Top