مطالب موضوع آبیاری سطحی و تحت فشار

hydrograph.ir

دانلود جزوه آبیاری بارانی دانشگاه اهواز

دانلود جزوه آبیاری بارانی دانشگاه اهواز

دانلود جزوه آبیاری بارانی دانشگاه شهید چمران اهواز/ مقطع کارشناسی ارشد/ استاد دکتر سعید برومند نسب. البته این جروه قدیمی است، اما خب تقریباً اصول کلی ثابت است و تغییرات بیشتر در تجهیزات می باشد.

فیلتر شنی

ایستگاه کنترل مرکزی

ایستگاه کنترل مرکزی یکی از اجزای اصلی در سیستم های آبیاری تحت فشار است که خود آن از چند بخش مختلف تشکیل شده است. در این پست اجزای مختلف ایستگاه کنترل مرکزی را معرفی می کنم.

قطره چکان

اهداف آبیاری-قسمت دوم

در ادامه پست قبلی در این زمینه، به معرفی دیگر اهداف آبیاری می پردازم: آبیاری به منظور تأمبن امنیت ملی: بسیاری ازکشورهایی که به دلیل توسعه شبکه های آبیاری بر تولیدات کشاورزی خود افزوده اند از نظر غذا به کشورهای ثروتمند و یا همسایگان خود متکی نبوده و لذا در صحنه بین المللی از قدرت

آبیاری بارانی

اهداف آبیاری قسمت اول

اهداف مهمی که با اجرای طرح های آبیاری می توان دنبال کرد به شرح زیر است: آبیاری به منظور تولید محصول: مهمترین وظیفه و هدف آبیاری کمک به تولید بیشتر مواد غذائی است. حدود 40‏ درصد ازکل تولیدات زراعی دنیا از اراضی آبی حاصل می شود. عواملی که موجب کاهش محصول شده و باعث می

فیلتر دیسکی

معایب آبیاری قطره ای

در طراحی سیستم های آبیاری قطره ای و به خصوص در هنگام مقایسه این روش با سایر روش های آبیاری می بایست به بعضی نکات توجه شود. بطور کلی هزینه های سرمایه گذاری اولیه در آبیاری قطره ای به مراتب بیشتر از سایر روش های آبیاری است. هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از این که

آبیاری قطره ای

مزایای آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مانند روش های دیگر آبیاری تحت فشار دارای محاسن و معایبی است. از مزایای آبیاری قطره ای این است که به دلیل برقرارشدن توازن بین تبخیر-تعرق و مقدار آبیاری از هدر رفتن آب به صورت رواناب سطحی یا نفوذ عمقی جلوگیری می شود و چون فقط محدوده کوچکی ازخاک آبیاری می شود

آبیاری قطره ای، تعریف و کاربرد آن در کشاورزی

آبیاری قطره ای یا موضعی به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار اطلاق می شود که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی گیاهان منفرد توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر  شده اند، پخش می شود. در هر باغ میوه یا تاکستان به

قطره چکان

مدیریت اسیدشویی در سیستم های آبیاری قطره ای

امروزه با توجه به بحث های جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روش های آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستم ها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری

hydrograph.ir

ارزیابی کیفیت آب آبیاری

ارزیابی کیفیت آب آبیاری یکی از پارامترهای مهم در کشاورزی است. از آن جا که انواع مختلف آب جهت آبیاری مورد استفاده قرار می­گیرد، پس لازم است که سیستم خاصی از استاندارد کیفیت آب برقرار ‌شود. زیرا آبی که برای ‌مصارف صنعتی، مصارف بهداشتی و … مورد استفاده قرار می گیرد مناسب برای آبیاری نیست.

Top