مطالب موضوع زهکشی

تهویه خاک

ارتباط رشد گیاه با تهویه خاک و سطح ایستابی

ارتباط رشد گیاه با تهویه خاک و سطح ایستابی

معمولاً اکثر گیاهان زراعی به وسیله تبادل گاز توسط ریشه تنفس می‌کنند به طوری که ریشه‌ها اکسیژن را از خاک جذب و دی اکسید کربن را ازخود دفع می‌کنند.در زمین‌هایی که آب خلل و فرج خاک را پرکرده باشد مقدار هوای خاک بسیار پایین بوده وتبادل بین هوای باقی مانده در خاک و هوای محیط

اثر زهکشی در ذخیره ازت در خاک

غرقابه شدن خاک معمولاً باعث کاهش سرعت تجزیه مواد آلی می گردد. بدین معنی که بعد از زه دار شدن اراضی، مقدار مواد آلی خاک افزایش یافته و به دلیل کاهش سرعت تجزیه، ازت موجود در بقایای مواد آلی به صورت زندانی باقی مانده و آزاد نمی شود. بدین ترتیب در خاک هایی که زهکشی

نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نقشه هم عمق آب های زیرزمینی

برای تهیه نقشه هم عمق آب های زیرزمینی، عمق سطح ایستابی را در نقاط مختلف منطقه اندازه گیری نموده و سپس اعداد به دست آمده را بر روی یک نقشه با مقیاس مناسب در کنار چاه ها رسم می نماییم و مشابه نقشه های هم تراز ارتفاعی در نقشه برداری عمل می کنیم.

hydrograph.ir

ضریب زهکشی

ضریب زهکشی، شدت تغذیه یا تخلیه آب را نشان داده و با میانگین عمق یا بده خروجی زهکش ها برابر است. ضریب زهکشی به عوامل زیادی از جمله بافت خاک، نوع کشت، عمق ریشه، میزان آب آبیاری، فاصله آبیاری، شیب اراضی، روش آبیاری، عمق زهکش، عمق لایه محدودکننده، شوری آب و خاک، نشت از اراضی

زهکشی توسط پمپاژ

تخلیه زهکش با پمپاژ(Drainage Pumping Plant) در شرایطی که امکان تخلیه ثقلی جریان زهکشیِ تمام یا بخشی از اراضی مورد زهکشی، به صورت ثقلی از نظر بالا بودن سطح آب در تخلیه گاه (به صورت فصلی یا دائمی) فراهم نباشد، تخلیه جریان زهکشی برای این بخش به صورت پمپاژ انجام خواهد شد. سامانه زهکشی اراضی

نقطه خروجی(outlet) زهکش و انتخاب محل آن

تعریف نقطه خروجی (outlet) سیستم زهکشی: آخرین و پایین ترین نقطه یک سیستم زهکشی معمولاً رودخانه، دریاچه، دریا و یا هر محل دیگری است که زه آب بتواند وارد آن شود، و پس از آن کنترلی بر زه آب خروجی نداریم را خروجی (outlet) زهکش می نامند. در مناطق مر‌طوب که زهکش های  ‌طبیعی به

hydrograph.ir

باران طرح چیست؟

در مناطق مرطوب و معتدل قسمت اعظم آبی که باید از سطح زمین یا زیر خاک زهکشی شود از نزولات جوی منشأ می گیرد. قسمت اندکی از نزولات به صورت برف می باشد ولی عمده آن را باران تشکيل می دهد. مقدار و شدت بارندگی نقش مهمی را در تعين لزوم زهکشی دارد. گنجایش نهرهای

معرفی مدل SWAP

فرآيندهای بين آب، خاک، گياه و اتمسفر بسيار پيچيده و بررسی آنها مشکل است. به منظور بررسی اين فرآيندها، مطالعه حرکت آب و املاح در منطقه اشباع و نيمه اشباع لايه سطحی خاک و اثرات آن بر محيط زيست امری ضروری است. بيشترين فعاليت بيولوژيک در لایه سطحی خاک و در حالت غير اشباع انجام

تعریف زهکشی

به زبان ساده می توان گفت زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک است. در کشاورزی هدف از زهکشی، ‌بیشتر ‌فراهم کردن ‌محیطی مناسب  برای رشد ریشه گیاه(از نظر تهویه و شوری) است . در تعریفی جامع تر می توان گفت زهکشی به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی

معیارهای انتخاب نوع زهکش به عنوان زهکش های مزرعه

معیارهای انتخاب زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان زهکش های مزرعه عواملی چند به شرح زیر برای انتخاب یکی از انواع زهکش های لوله ای، ترانشه ها یا انهار به عنوان مناسب ترین سیستم برای زهکشی مورد توجه قرار می گیرد: آب سطحی: ترانشه ها یا انهار روباز علاوه بر زهکشی

Top