مطالب موضوع آبهای زیرزمینی و ژئوهیدرولوژی

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 1

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 1

فصل 1 مفاهیم دورسنجی 1-1- مقدمه دورسنجی به معنای عام کلمه سنجیدن اشیاء از یک فاصله است. یعنی، تشخیص و اندازه گیری ویژگی خاص از یک جسم بدون اینکه در تماس با آن جسم باشد. فردی که از بالای یک بلندی به پدیده های زیر پای خود می نگرد یک سنجش کننده است. همچنین احساس

Top