مطالب موضوع آبهای زیرزمینی و ژئوهیدرولوژی

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هشتم

فصل دوم مباحث کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی، به کاربردهای دورسنجی می‌گردازد. آخرین نوشته فصل اول (مفاهیم دورسنجی) را می‌توانید در اینجا بخوانید. لینک باقی مطالب فصل اول نیز در انتهای آن مطلب آمده است. کاربردهای دورسنجی ۱-۲- مقدمه دورسنجی در بسیاری از زمینه‌های علمی و تحقیقاتی کاربردهای گسترده‌ای دارد. از جمله کاربردهای دورسنجی می‌توان

ماهواره IKONOS

کاربرد دورسنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی قسمت هفتم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب‌های زیرزمینی با نگاهی به مراحل بررسی اطلاعات پی می‌گیریم. ۹-۱- مراحل مختلف بررسی اطلاعات حاصل از فناوری دورسنجی برای تفسیر و بررسی اطلاعات بدست آمده از ماهواره های دورسنجی یک سری عملیات لازم است که عبارتند از: ۱-۹-۱- جمع آوری داده ها این مرحله شامل جمع آوری

چاهک مشاهده ای

چاهک مشاهده ای در مطالعات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی

تعریف سطح ایستابی (Water Table): مکان هندسی نقاطی است که در آن ها آب زیرمینی تحت فشاری برابر 1 اتمسفر است. شرایط زیر در رابطه با سطح ایستابی و سفره آب زیرزمینی وجود دارد: در نبود جریان آب زیرزمینی، سطح ایستابی به صورت تخت (flat) است. شیب دار بودن سطح ایستابی نمایانگر وجود جریان آب

تصویر شماتیک سنجنده های فعال و غیر فعال

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت ششم

ادامه مبحث کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی با نگاهی به سنجنده ها و انواع طبقه بندی سنجنده ها پی می گیریم. 8-1- سنجنده ها (sensors) وسیله هایی که تابش الکترومغناطیس منعکس شده از پدیده های زمین را جمع آوری می کنند و به شکل مناسب تصویری و یا رقومی ارائه می

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی قسمت پنجم

درا دامه مباحث سلسله وار کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی این بار به بحث ماهواره ها و سنجش از دور توسط آن ها می پردازیم. 1-7- ماهواره‌های سنجش از دور ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا ماهواره‌های دید زمینی نامیده می‌شوند. این

نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نقشه هم عمق آب های زیرزمینی

برای تهیه نقشه هم عمق آب های زیرزمینی، عمق سطح ایستابی را در نقاط مختلف منطقه اندازه گیری نموده و سپس اعداد به دست آمده را بر روی یک نقشه با مقیاس مناسب در کنار چاه ها رسم می نماییم و مشابه نقشه های هم تراز ارتفاعی در نقشه برداری عمل می کنیم.

مثلث بندی خطوط هم پتانسیل

ترسیم نقشه هم پتانسیل آب زیر زمینی

تعریف خط هم پتانسیل(Equi-potential line): مکان هندسی مجموع نقاطی است که مقدار انرژی  آن ها نسبت به یک سطح مبنا مساوی باشد. در واقع هر نقطه بر روی این خط دارای بار آبی مشابه با نقاط دیگر خط می باشد. مراحل تهیه و رسم نقشه­ های هم پتانسیل آب زیرزمینی با در دست داشتن ارتفاع

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت چهارم 1-5- فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر توسط مولکول‌ها و ذرات معلق اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته، منعکس، پخش یا جذب می‌شود. این روش تغییر و تحلیل در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ‌ها می‌شود.

ماهواره لندست 4

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت سوم اثر برخورد تابش خورشیدی با پدیده های روی زمین در دورسنجی بازتاب امواج الکترومغناطیس، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین، به وسیله سنجنده ها ثبت، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس مطالعه خصوصیات بازتابش پدیده ها مورد توجه قرار

ماهواره IKONOS

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 2

فصل 1 مفاهیم دور سنجی 1-3- طیف الکترومغناطیس تابش الکترومغناطیسی(Electro-Magnetic Radiation) به علت اتمها و مولکولهای موجود در مواد می باشد. اتم ها حاوی هسته‌هایی با بار مثبت بوده که توسط الکترون‌های اربیتالی در برگرفته شده اند که دارای تراز مجزای انرژی میباشند. انتقال الکترون ها از ترازی به تراز دیگر باعث تابش اشعه هایی

Top