مطالب موضوع صرفه جویی آب

پوستر خشکسالی و حیوانات

اگر آب نباشد -پوسترهایی برای خشکسالی و کم آبی

اگر آب نباشد -پوسترهایی برای خشکسالی و کم آبی

اگر آب نباشد چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتاً خشکی و خشکسالی است و مشکلات بی شمار محیط زیست. اما شاید هیچ چیز به اندازه یک پوستر زیبا و خلاقانه بیانگر این موضوع نباشد.

Top