۰۱ بهمن ۱۳۹۰ ..."/>

برآورد سیل به روش تجربی فولر

یکی از روش های تجربی برآورد سیل، استفاده از فرمول فولرمی باشد. در این روش برای محاسبه دبی حداکثر سیل عامل تناوب نیز تا حدودی در نظر گرفته شده است. فرمول های تجربی فولر برای رسیدن به دبی حداکثر سیل به شرح ذیل می باشد:

Q ave = CA0.8

Q max= ave Q (1 +0.8log(T))

Q p= Q max (1 +2.66A-0.3)

که در روابط بالا:

Qave= بیشترین متوسط سیل ۲۴ ساعته حوضه بر حسب مترمکعب بر ثانیه

Qmax= حداکثر سیل ۲۴ ساعته در دوره برگش T ساعته بر حسب مترمکعب بر ثانیه

Qp= حداکثر سیل احتمالی در دوره برگشت  سال بر حسب مترمکعب بر ثانیه

C= ضریب حوضه در فرمول فولر که در سیستم متریک از 0.25تا ۳ در تغییر است.

لازم به ذکر است که بررسی و ارزیابی این فرمول در مناطقی که آمار و اطلاعات مربوطه موجود بوده است، نشان داده که فرمول فولر در دوره بازگشت های کوتاه نسبت به سایر روش ها مقدار دبی سیلابی بیشتری را نشان می دهد.

تعیین مقدار C مهمترین مرحله در برآورد سیل به روش فولر می باشد. بنابراین در مطالعات برای محاسبه آن، لازم است اطلاعات مربوط به تناوب سیل در حوضه های آبریز مورد بررسی قرار گیرند.

مطالب مرتبط

Top