۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ..."/>

تر کیب شیمیایی املاح خاک های شور

به طور کلی خاک های شور دارای تعداد زیادی املاح معدنی می باشند که به تدریج و در اثر پدیده های فیزیکی و شیمیایی مانند هیدرولیز و آبگیری، اکسید و احیاء، انحلال و کربناته شدن از سنگ ها آزاد شده و وارد محلول خاک یا آب های سطحی و زیرزمینی می گردند.

مهم ترین آنیون های خاک های شور عبارتند از: کلرور، سولفات، کربنات، بی کربنات و نیز گاهی نیترات؛ مهمترین کاتیون های این خاک ها عبارتند از: کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم. علاوه بر آن ممکن است حاوی مقدار کمی بر، ید، مس و روی نیز باشند.
اگر به ترکیب شیمیایی پوسته زمین نگاهی بیندازیم دیده می شود که نه تنها غلظت آنیون های کربنات، کلرور و سولفات (که در این جدول به صورت کربن، کلر و گوگرد نشان داده شده است) که در ترکیب املاح خاک های شور دخالت دارند از غلظت کاتیون های کلسیم، سدیم و منیزیم کمتر است، بلکه تقریباً نسبت به سایر ترکیبات دیگر پوسته زمین نیز حداقل غلظت را دارا می باشند؛ در صورتی که در یک خاک شور بر اثر پدیده های مختلف غلظت آن ها اضافه می گردد و از مقدار متوسط آن ها در پوسته زمین زیادتر می شود.

ترکیبات شیمیایی پوسته جامد زمین

جدول ترکیبات شیمیایی عمده پوسته جامد زمین

 

املاح خاک های شور را می توان بر حسب حلالیت نسبی آن ها به سه دسته تقسیم کرد:

  1. املاحی که حلالیت آن ها کم می باشد مانند کربنات کلسیم و منیزیم
  2. املاحی که حلالیت متوسط دارند مانند سولفات کلسیم
  3. املاحی که حلالیت زیادی دارند مانند کربنات های سدیم و پتاسیم یا سولفات های سدیم و پتاسیم

مقدار و نسبت هر یک از املاح فوق در خاک های شور بر حسب نوع خاک و شرایط تشکیل  آن متفاوت است.

غیر از درجه حلالیت، می توان این خاک ها را طبق نظر Babcook (سال 1973) با توجه به آنیون تشکیل دهنده آن ها به صورت زیر تقسیم نمود:

  1. کر بنات ها شامل کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، کربنات سدیم و کربنات پتاسیم
  2. سولفات ها شامل سولفات کلسیم، سولفات منیزیم، سولفات سدیم و سولفات پتاسیم
  3. کلرورها شامل کلرور کلسیم، کلرور منیزیم، کلرور سدیم و کلرور پتاسیم
  4. نیترات ها
  5. برات ها
Top