۲۵ آبان ۱۳۹۱ ..."/>

اثر زهکشی در ذخیره ازت در خاک

غرقابه شدن خاک معمولاً باعث کاهش سرعت تجزیه مواد آلی می گردد. بدین معنی که بعد از زه دار شدن اراضی، مقدار مواد آلی خاک افزایش یافته و به دلیل کاهش سرعت تجزیه، ازت موجود در بقایای مواد آلی به صورت زندانی باقی مانده و آزاد نمی شود. بدین ترتیب در خاک هایی که زهکشی ناقص دارند عدم وجود ازت قابل جذب از عوامل محدود کننده رشد گیاه محسوب می شود. در ضمن نیترات موجود در خاک ممکن است به یکی از انواع N2,NH3, N2O,NO2  احیا شده و به سهولت از خاک خارج شود. ریشه گیاهان، ازت را به صورت یون های NH+4, NO3 و از محلول آب خاک جذب  می کند.


آزمایش هایی که در هلند صورت گرفته حاکی از این است که تولید ازت در خاک با صعود سطح ایستابی به شرح زیر کاهش یافته است:

عمق سطح ايستابي از سطح خاک(cm) ازت تولید شده (kg/ha)
150 150
90 120
40 55

وقتی سطح ایستایی نزدیک سطح خاک باشد ازت تولید شده در خاک کمتر است. در اثر ایجاد سیستم زهکشی مقداری از نیترات خاک توسط آب زهکشی از خاک خارج خواهد شد. تحت شرایطی که خاک متناوباً اشباع و غیر اشباع می شود تلفات ازت خاک به صورت نیترات و غیر نیترات بیشتر خواهد بود و در نتیجه مقدار ازت خاک کاهش خواهد یافت.

برچسب ها

مطالب مرتبط

Top