۲۹ دی ۱۳۹۰ ..."/>

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی 3

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی -قسمت سوم

اثر برخورد تابش خورشیدی با پدیده های روی زمین

در دورسنجی بازتاب امواج الکترومغناطیس، پس از برخورد با پدیده های مختلف زمین، به وسیله سنجنده ها ثبت، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس مطالعه خصوصیات بازتابش پدیده ها مورد توجه قرار می گیرد.

جدول طیف های الکترومغناطیس

جدول شماره 1 -جدول طیف های الکترومغناطیس

هنگامیکه انرژی تابشی در سطح زمین به هر جسم برخورد می کند، انرژی به سه شکل اصلی توسط آن ماده منعکس، منتقل یا جذب می‌شود(شکل شماره 3).

اثر برخورد انرژی تابشی با اجسام

شکل شماره 3- اثر برخورد انرژی تابشی با اجسام

بر اساس قانون بقای انرژی، برخورد تابش خورشیدی را با هر پدیده ای به صورت رابطه زیر می توان نوشت:

(EI(λ)=ER(λ)+EA(λ)+ET

EI : انرژی برخورد کننده با جسم        

ER : انرژی منعکس شده ازجسم

EA : انرژی جذب شده توسط جسم

ET : انرژی پراکنده شده توسط جسم

خصوصیات انرژی های ایجاد شده بر اساس شرایط و نوع مواد موجود در زمین بسیار متفاوت است و این بدان معناست که بعضی از اجسام در مقابل یک طول موج بخصوص دارای خاصیت انعکاسی بوده ولی در یک طول موج دیگر دارای خاصیت جذب و انتقال انرژی هستند. مجموعه یک چنین پدیده هایی بر روی تصاویر مختلف، رنگ یا تن های بخصوصی ایجاد کرده و به چشم اجازه می‌دهد اشکال مختلف موجود در تصاویر را از هم تشخیص دهد.

خصوصیات انرژی های ایجاد شده بر اساس شرایط و نوع مواد موجود در زمین بسیار متفاوت است و این تفاوت‌ها باعث شناسایی پدیده های مختلف توسط چشم می‌شود.

منحنی تابش امواج الکترومغناطیس برای موارد ذکر شده در شکل شماره4 عبارت است از نمودار انعکاس طیفی یک شیء به صورت تابعی از طول موج آن که در آن واکنش طیفی پدیده های مختلف در مقایسه با هم و هر یک از آنها در طول موج های مختلف تفاوت دارند.

نمودار انعکاس طیفی

شکل شماره 4- نمودار انعکاس طیفی

 در جدول شماره 2 طول موج های مورد استفاده در دورسنجی و کاربردهای آن در علوم مختلف آورده شده است.

طول موج های به کار رفته در زمینه های مختلف دورسنجی

جدول شماره 2- طول موج های به کار رفته در زمینه های مختلف دورسنجی

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی ۴

کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی ۲

مطالب مرتبط

یک نظر

  1. hamed ۲۹ دی ۱۳۹۰۲۹ دی ۱۳۹۰ گفته:

    ممنو خیلی خوب و مفهومی توضیح دادید دارم همین جور می خونم میرم جلو مثل کتاب داستان میمونه

قسمت نظرات بسته است.

Top