۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

ارتفاع یا هد در پمپ های گریز از مرکز

Head یا ارتفاع پمپ

سازندگان پمپ های گریز از مركز همواره علاقمندند كه منحنی مشخصه پمپ ها را طوری تهیه و در اختیار خریداران قرار دهند كه به خواص فیزیكی مایع مورد پمپاژ (بویژه وزن مخصوص ) بستگی نداشته باشد . برای این منظور بجای استفاده از فشار، از اصطلاحی به نام ارتفاع یا هد پمپ (Head) استفاده  می شود.

در پمپهای گریز ازمركز، در صورت ثابت بودن قطر و سرعت دورانی پروانه ، مقدار انرژی كه به واحدوزن مایع داده می شود، مقداری ثابت بوده و مستقل از وزن مخصوص آن می باشد. به همین خاطر، در بیان عملكرد پمپهای گریز ازمركز، منحنی مشخصه آن بصورت منحنی H-Q (دبی- ارتفاع) ارائه می گردد. فرض می شود كه ستونی از آب سرد (با وزن مخصوص واحد) ساخته شود . برای اعمال یک بار(bar) فشار، ستون فوق باید حدود 10/2 متر ارتفاع داشته باشد .
بدیهی است كه اگر وزن مخصوص مایع از آب بیشتر باشد ، ارتفاع فوق كاهش می یابد (و برعكس) برای تبدیل فشاربه ارتفاع برای مایعی باوزن مخصوص SG می توان از رابطه زیر استفاده کرد.

لازم به ذكر است كه منحنی مشخصه پمپهای گریز از مركز(منحنی H-Q) عموماً برای آب تهیه می شود. هرچند كه منحنی فوق به وزن مخصوص مایع مربوط پمی باشد و لی با توجه به تأثیر ویسكوزیته برروی عملكرد دینامیكی پمپهای گریزازمر كز منحنی مشخصه ارائه شده برا ی مایعاتی با ویسكوزیته بیشتر از ویسكوزیته آب صادق نبوده و فقط در نقطه (Shut Off Q=0) كه سیستم حالت استاتیكی دارد، ارتفاع قابل دسترس برای مایعات مختلف یكسان می باشد ولی در سایر مقادیر دبی ، به لحاظ عملكرد دینامیكی پمپ، منحنی مشخصه آن با منحنی مشخصه پمپ در حالت انتقال آب مغایرت داشته و در این صورت كارآئی پمپ كاهش یافته كه بطور مفصل در مطالب بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

منحنی همپوشانی پمپ گریز از مرکز

منحنی همپوشانی پمپ گریز از مرکز

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت:

  1. منحنی مشخصه H-Q هر پمپ گریز از مركز با قطر و سرعت دورانی ثابت، برای تمامی مایعات مستقل از وزن مخصوص آن می باشد.
  2. در صورت مغایرت ویسكوزیته مایع مورد پمپاژ با ویسكوزیته آب ، منحنی مشخصه پمپ دارای شكل نزولی خواهد بود (در Q ≠0) به ازاء دبی ثابت ، پمپ برای مایعات با ویسكوزیته بیشتر، ارتفاع كمتری را اعمال می كند).

مطالب مرتبط

Top