۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

تعریف فشار و روش های اندازه گیری فشار

بنابر تعریف، نیروی وارده بر واحد سطح را فشار می گویند. اگر نیرویی برابر با F بر سطحی معادل A اثر كند،  فشاری  معادل P برآن وارد می سازد كه از رابطه زیر بدست می آید.

P=F/A

فشار جو

كره زمین توسط جو خود پوشانیده شده است كه ارتفاع آن به حدود ٨٠ كیلومتر می رسد، ازآن جائی كه هوا دارای وزن می باشد لذا ستون هوا به ارتفاع فوق، فشاری برزمین وسایر اجسام وارد می سازد كه آن را فشار جو (فشار اتمسفر) می نامند. فشار جو برحسب ارتفاع محیط ، درجه حرارت ، رطوبت هوا و … متفاوت بوده ومقدارآن در سطح دریا معادل psia  ١٤,٦٩٦ (با تقریب كافی دریا معادل psia ١٤,٧) معادل ٧٦ سانتی متر جیوه می باشد، بدیهی ست كه فشار جو با افزایش ارتفاع، كاهش می یابد.

فشار مطلق و فشار سنجشی (اضافی) Gauge Pressure

فشار مطلق همان فشار واقعی (كلی) درسیستم بوده، درصورتی كه عددی را كه فشار سنج نشان می دهد، فشار سنجشی می باشد كه برابر است با تفاضل فشار مطلق وفشار جو. مثلا ًدر كنار دریا، فشار سنج مقدار صفر را نشان داده، حال آنكه فشار واقعی 1bar می باشد.

فشار سنجشی ± فشار جو = فشار مطلق

* علامت منفی برای مواقعی است كه فشار سیستم، از فشار اتمسفر كمتر باشد.

 

اندازه گیری فشار

فشار را به کمک دستگاه های فشار سنج اندازه می گیرند. مهم ترین فشار سنج ها که بر اساس نحوه کارشاسان نام گذاری شده اند عبارتند از:

  • فشارسنج لوله U شکل
  • فشار سنج جیوه ای
  • فشارسنج گازایده آل
  • فشار سنج ترموکوپل
  • فشار سنج خازنی
  • فشارسنج صوتی
برچسب ها
Top