۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

طبقه بندی خاک

یکی از چندین سیستم طبقه بندی خاک که امروزه توسط مهندسین به کار گرفته می شود،سیستم طبقه بندی واحد است. خاک از ذراتی که اندازه آنها از توده های نسبتاً بزرگ تا مواد میکروسکوپی یا رس متغیر است، تشکیل یافته است. در سیستم طبقه بندی واحد اندازه قلوه سنگهای بزرگ را می توان معادل یک گردو یا لیمو دانست. در صورتی که سنگریزه های کوچک اندازه ای معادل نخودخواهند داشت. اندازه ذرات شن بین اندازه های بلورهای های نمک یا شکر متغیر است. ذراتی که بتواند از الک 200 عبور نماید، ذرات ریز نامیده می شوند که خود به دو گروه سیلت و رس تقسیم می شوند.

طبقه بندی خاک

طبقه بندی خاک

تجزیه مکانیکی خاک

فرآیند فیزیکی جدا ساختن خاک به اجزای تشکیل دهنده آن را تجزیه مکانیکی خاک می نامند. تجزیه مکانیکی خاک عبارت است از جدا کردن خاک به اجزای تشکیل دهنده اش به وسیله عبور خاک خشک و نرم از داخل الک هایی که به ترتیب اندازه سوراخ های آن کوچکتر می شوند. روش تجزیه مکانیکی خاک را می توان در مورد خاکهایی که فاقد ذرات ریز هستند، به طور مستقیم به کار برد.ولی اگر خاک حاوی ذرات ریز دانه باشد، این مواد ذرات درشت تر را به هم متصل می کنند که لازم است قبل از تجزیه مکانیکی آنها را خرد کرد.عملاً کوچکترین حد اندازه الک ها شماره 200 می باشد که سوراخهایی به ابعاد  0.074 در 0.074 میلی متر داشته و در هر اینچ  مربع حاوی 40000 سوراخ می باشد.مواد سیلتی و رسی را می توان توسط روش هیدرومتری تعیین کرد. نتایج تجزیه مکانیکی خاک را می توان به طریق گوناگون ارائه کرد.

[box] فرآیند فیزیکی جدا ساختن خاک به اجزای تشکیل دهنده آن را تجزیه مکانیکی می نامند[/box]

مهندسین نتایج را به صورت منحنی توزیع اندازه ذرات ارائه می کنند.در یک دستگاه مختصات نیمه لگاریتمی روی محور افقی اندازه ذرات یا شماره الک به صورت لگاریتمی و روی محور عمودی در صد وزنی موادی که از اندازه معین یک الک عبورکرده یا به عبارتی کوچکتر از اندازه مشخص سوراخ های الک می باشند،به صورت خطی ترسیم می شوند. سپس نقاط به یکدیگر متصل می شوند تا منحنی توزیع اندازه ذرات بدست آید.

Top