۱۸ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقاله تخصصی مهندسی آب:

برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور
(مطالعه موردی _ منطقه یخچالی علم چال)

نویسندگان:
نسرین روشنی، محمد جواد ولدان زوج، یوسف رضائی

آشكارسازی و تعیین ویژگیهای مختلف برف و یخ با استفاده از داده های سنجش از دور، كه در هیدرولوژی كاربرد وسیعی دارد، روش نوینی را در بدست آوردن پار امترهای مورد نیاز هیدرولوژی پدید آورده است. تعداد ایستگاه های هواشناسی در مناطق كوهستانی و یخچالی برای تعیین این ویژگی ها ناكافی است. برای رفع این نقصان از داده های سنجش از دور استفاده می شود. از هر دوقسمت نوری و مایكروویو طیف الكترومغناطیس جهت بدست آوردن این ویژگی ها می توان استفاده نمود. با استفاده از بازتاش متفاوت برف در قسمت های مختلف طیف الكترومغناطیس، می توان آن را از سایر پوشش های زمین تشخیص داد.

در این مقاله روش آشكارسازی برف تازه و برف فشرده شده و همچنین سطح پوشیده از برف را با استفاده از تصاویر اپتیكی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تصاویر IRS_LISS(III) , Landsat  كه در دسترس بودند استفاده شد . با استفاده از این تصاویر در منطقه مورد مطالعه ، منطقه یخچالی علم چال ، سطح منطقه پوشیده از برف مشخص گردید و برف به كلاسهای مختلف طبقه بندی شد. همچنین مقایسه ای بین تصاویر IRS_LISS(III) , Landsat برای كاربردهای برف سنجی انجام شد.

واژگان كلیدی : سنجش از دور ، هیدرولوژی ، برف سنجی

[box type=”download”] دانلود مقاله[/box]

مطالب مرتبط

Top