۰۷ خرداد ۱۳۹۱ ..."/>

كاربرد GIS در تهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان

چکیده:

بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینه مناطق خشک می باشد و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب می گردد. محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس در این مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی را که نسبت به آبهای سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی میگردد، بیش از پیش مشخص می سازد. علاوه بر افت شدید سطح آب در آبخوانها، فعالیتهای کشاورزی، صنعتی وشهری، آلاینده های مختلفی رابه سفره آب زیرزمینی وارد می کنند. دراین مطالعه، نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت سرایان در مقابل آلودگی با استفاده از مدل  DRASTIC در محیط GIS تهیه شده است. مقدار شاخص DRASTIC در منطقه مورد مطالعه در محدوده   104 تا 167 تخمین زده شده است که این  مقدارنشان می دهد سطح آسیب پذیری این ناحیه در حد متوسط و زیاد قرار دارد.

 

کلمات کلیدی: آب زیر زمینی، پتانسیل آلودگی، DRASTIC ، سیستم اطلاعات جغرافیایی،آبخوان

نویسندگان: ابوالفضل اکبرپور(استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند)، تکتم سلیمان پور مقدم

[box type=”download”] دانلود مقاله[/box]

برچسب ها ،،

مطالب مرتبط

Top