۰۹ فروردین ۱۳۹۱ ..."/>

موضوعات مناسب پروژه و پایان نامه مهندسی آب

تعدادی موضوع که از سایت ها، مقالات و نظرات افراد مختلف جمع آوری گردیده ، به عنوان موضوعات پیشنهادی پروژه کارشناسی مهندسی آب یا پایان نامه کارشناسی ارشد گرایشات مختلف مهندسی آب در ادامه مطلب ذکر شده است. دامنه موضوعات بسیار گسترده است و فکر می کنم تمامی سلایق را در بر بگیرد. همچنین دوستان عزیز در رشته های دیگر (مهندسی عمران، های مرتع و آبخیزداری، محیط زیست و …) نیز می توانند از این موضوعات استفاده نمایند. این موضوعات در دسته های مختلف تقسیم شده اند، به همین خاطر ممکن است یک موضوع چند بار (در چند دسته) آمده باشد. این مطلب به مرور زمان ممکن است به روز شود.


شما هم موضوعات پیشنهادی خودتان (یا موضوعی که خودتان ارائه کرده اید) را بیان کنید.

موضوعات مناسب پشنهادی جهت پروژه کارشناسی و پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب

رسوب

 1. روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
 2. بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
 3. روش های برآورد رسوب
 4. رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
 5. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 6. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 7. روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
 8. توسعه مدل های ریاضی رسوبگذاری در مخازن
 9. روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
 10. رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی

منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی

 1. روش های جدید استحصال آب
 2. اثرات تغییر اقلیم (Climate Change) بر منابع آب
 3. مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
 4. مدیریت خطرپذیری (ریسک) خشکسالی و سیلاب
 5. فرایندهای حاکم بر تغییرات اقلیمی (Climate Variation) موثر بر منابع آب
 6. اثر پدیده احتمالی تغییر اقلیم بر پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 7. برآورد و پیش‌بینی خشکسالی ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، مدل های ریاضی و …)
 8. برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و …)
 9. سازه‌های کنترل سیل
 10. دبی و پهنه بندی سیلاب
 11. سیستم‌های هشدار سیل
 12. برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 13. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 14. منابع آب و آمایش سرزمین
 15. بهره برداری از آب های غیر متعارف
 16. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 17. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 18. انتقال بین حوضه ای آب
 19. علل و عوامل وقوع و تشدید سیلاب در مناطق مختلف کشور
 20. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 21. بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل
 22. محاسبه ضریب سیل خیزی منطقه با استفاده از gis
 23. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 24. نقش gis در پیش بینی و آمادگی در مقابل خطر سیل
 25. استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از gis
 26. نقش فعالیت های آبخیزداری (یا یک فعالیت خاص) در کاهش اثرات منفی خشکسالی (یا کاهش سیل خیزی)
 27. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سازه های بالادستی
 28. نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
 29. کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
 30. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
 31. کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
 32. کاربرد مدل AGREE method در مدیریت مسیل ها
 33. مدل های هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 34. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
 35. کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی پیک سیلابی
 36. عیین حریم کیفی آبخوان

آب های زیرزمینی

 1. تدوین سیستم پایش کیفی منابع آب های زیرزمینی و قنوات
 2. پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 3. كاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی
 4. بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از آن
 5. منطقه بندی آبخوان
 6. کاربرد مدل داده های ترکیبی  در پیش بینی سطح آب زیرزمینی
 7. بررسی و تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان یا حوضه
 8. بررسی و تخمین آسیب پذیری آب زیرزمینی
 9. بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
 10. بررسی علل و عوامل شور شدن منابع آب زیرزمینی
 11. ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
 12. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 13. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
 14. ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی در یک محدوده مطالعاتی
 15. ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی
 16. ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود و تکنیک های GIS

مدیریت آب، قوانین و مباحث اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی

 1. ارزش‌گذاری آب در اقتصاد ملی
 2. ارزیابی تطبیقی اقتصادی طرحهای اجرا شده آب
 3. مسایل حقوقی منابع آب
 4. مدیریت کیفی آب
 5. آب و محیط زیست
 6. آب و کشاورزی
 7. آب و صنعت
 8. منابع آب و آمایش سرزمین
 9. اقتصاد آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های مردمی و دولتی
 10. مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
 11. فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 12. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 13. انتقال بین حوضه ای آب
 14. اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
 15. روش های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیت های موردنیاز
 16. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 17. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 18. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 19. مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی
 20. تحقیق در مورد روش های تعیین ارزش ذاتی و واقعی آب (از دیدگاه اقتصادی) و نحوه محاسبه قیمت آب (از دیدگاه مالی) در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 21. بازنگری و اصلاح نظام اقتصادی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 22. بررسی بازار آب
 23. استفاده از آبهای غیرمتعارف در آبیاری (پساب، آب دریا، آبهای شور و لب شور و… ) از دیدگاه تامین و تخصیص منابع
 24. تدوین سیستم ارزیابی کیفی منابع آب
 25. راهکارهای تقویت مشارکت مردمی (و جوامع محلی)
 26. بررسی تطبیقی حقوقی و قانونی و ارائه الگوهای مناسب
 27. تدوین سیستم جامع ارزیابی طرح های آبی
 28. تعیین ارزش اقتصادی آب از دیدگاه زیست‌محیطی آب در پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 29. مدیریت منابع آب شهری

آبیاری

 1. راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
 2. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 3. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 4. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 8. تحقیق در مورد فنآوری های شبکه‌های آبیاری
 9. طراحی سیستم های تلفیقی توزیع ثقلی و تحت فشار در شبکه‌های آبیاری
 10. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 11. کم آبیاری
 12. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 13. تأسیسات بهینه اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری
 14. اثرات جریان غیرماندگار در کانال های آبیاری و چگونگی کنترل و مدیریت مناسب آنها
 15. بررسی کاویتاسیون و روش های جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار
 16. آبیاری با آب شور و شیرین
 17. آبیاری با آب های نامتعارف
 18. برآورد نیاز آبی یک گیاه برای یک منطقه
 19. بررسی اثر مواد جاذب رطوبت در تأمین آب گیاه
 20. معرفی و بررسی روش های نوین آبیاری و تجهیزات جدید
 21. بررسی عملکرد هیدرولیکی انواع روش های آبیاری سطحی در دبی های مختلف
 22. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 23. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری

زهکشی

 1. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 2. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 3. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 4. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 8. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 9. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 10. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های زهکشی
 11. مسایل پیش رو در زهکشی ایران
 12. زهکشی و احیاء اراضی
 13. راهنمای طراحی و انتخاب فیلتر زهکش و بررسی کارآیی فیلترهای انتخاب شده در پروژه ها
 14. بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی جهت نصب زهكش
 15. بررسی افزایش محصول و کارآیی آب با کنترل سطح ایستابی و زهکشی
 16. بررسی راندمان و کارآیی شبکه های زهکشی

آبخیزداری و حفاظت آب

 1. انتقال بین حوضه ای آب
 2. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 3. روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روش های نوین)
 4. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 5. سازه‌های حفاظت سواحل
 6. عیین حریم کیفی آبخوان

محیط زیست، کیفیت و آلودگی آب

 1. راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
 2. اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
 3. فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
 4. فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
 5. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
 6. کیفیت آب کشاورزی و شرب
 7. مدیریت کیفی آب
 8. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 9. تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
 10. راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
 11. آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 12. استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
 13. تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
 14. دفع و استفاده مجدد از پساب
 15. استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
 16. عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب

سد و شبکه

 1. آب‌شویی مخازن سدها
 2. مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
 3. مطالعات هیدرولیکی سازه سد
 4. نشست و تغییر شکل در سد
 5. کاربرد GIS در سد سازی
 6. مطالعات مخزن سد
 7. کنترل تراوش در بدنه و پی سد
 8. ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
 9. فناوری های نوین در صنعت سد سازی
 10. هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
 11. کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
 12. روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
 13. روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 14. آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
 15. ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
 16. تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
 17. روش های بهبود رفتارسنجی سدها
 18. روش های نوین اجرای سدهای خاکی
 19. روش های نوین اجرای سدهای بتنی
 20. مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
 21. بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
 22. تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
 23. سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
 24. تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
 25. بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
 26. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 27. بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
 28. تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
 29. بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
 30. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 31. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 32. بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
 33. الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
 34. بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 35. کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
 36. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 37. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 38. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 39. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 40. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 41. بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 42. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 43. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
 44. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
 45. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 46. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد

سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی

 1. تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
 2. معیارهای طراحی برای پایداری
 3. آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
 4. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 5. سازه‌های کنترل سیل
 6. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 7. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 8. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 9. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 10. بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
 11. بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
 12. نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
 13. روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
 14. روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 15. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 16. راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن

مهندسی رودخانه

 1. کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
 2. تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
 3. مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
 4. پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
 5. روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت  (Rehabilitation)رودخانه‌ها
 6. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 7. ارزیابی عملکرد  فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
 8. عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
 9. روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
 10. ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
 11. دبی و پهنه بندی سیلاب
 12. روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
 13. مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
 14. کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 15. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 16. تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
 17. تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
 18. اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
 19. تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
 20. روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی

موارد دیگر

 1. فرسایش سواحل و بستر و روش های کنترل آن
 2. کاربرد مدلهای فیزیکی و ریاضی در شاخه های مختلف مهندسی آب
 3. مدلهای با مقیاس کوچک
 4. واسنجی، بررسی و تأیید مدل های ریاضی در گرایش های مختلف
 5. به زراعی و کم آبی
 6. معرفی، واسنجی (کالیبراسیون) و بررسی کارآیی فنآوریهای نوین (نمونه برداری،پایش، حذف آلاینده ها، سنجنده ها و…  )
 7. مدیریت فنی و اقتصادی تجهیزات صنعت آب
 8. توسعه و ساخت تجهیزات تحقیقاتی و اندازه‌گیری صحرایی و آزمایشگاهی
 9. روش های نوین در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها در مهندسی آب
 10. کاربرد ابزار نوین (RS,GIS) در هیدرولوژی و منابع آب
 11. پایگاه های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها (هیدروانفورماتیک)
 12. معرفی و بررسی یکی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و انجام پروژه نمونه توسط آن
 13. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

عناوینی که خوانندگان عزیز هیدروگراف به عنوان پروژه یا پایان نامه روی آن کار کرده اند:

 • بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل  (رضا محمدی)
 • راههای تخلیه رسوب در سدهای قدیمی با هزینه کم (مصطفی)

مطالب مرتبط

94 نظر

 1. رضا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  ۴۶) کنترل تراوش در بدنه و پی سد

  • جواد ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب هستم ، دنبال یک موضوع برای پایان نامه می گردم، با توجه به این که شاغل هستم و زمان کافی هم ندارم خواهش می کنم اگر موضوعی که بتونه کمکم کنه را برام بفرستید.
   با تشکر جواد

   • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

    شما باید گرایش تون رو هم مشخص می کردید
    ضمن این که ببینید استاد راهنماتون موضوعی سراغ نداره، چون در نهایت با ایشون باید هماهنگ کنید

 2. رضا محمدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل خیزی

  • مولایی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   سلام
   جناب محمدی این موضوع که اینجا اشاره کردید موضوع پایان نامه خودتون بوده؟
   میشه یکم راجع بهش توضیح بدین؟ من ارشد عمران آب میخونم و دنبال موضوع مناسب واسه پایان نامم هستم مرسی

 3. مهسا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  هیچ پایان نامه ای در مورد آبیاری قطره ای نبود

  • محمدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   بله متأسفانه، البته هیچ موضوعی به طور خاص درباره روش های آبیاری (اعم از بارانی، قطره ای، سطحی) نیست.
   الآن یکی دو تا موضوع یادم اومد، سعی می کنم چند تا موضوع دیگه هم پیدا و اضافه کنم.

 4. Maryam ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  با تشکر از وبلاگ جالبتون
  موضوع پایان نامه من در مورد آبیاری تکمیلی هست،اما هنوز موضوع سمینار ندارم.دنبال ی موضوعی هستم که حتی الامکان کار عملی نداشته باشه،چون بودجه نیست واسه کار عملی،نرم افزار یا تجزیه و تحلیل داده خوبن.ممنون میشم اگه کمکم کنید.

  • محمدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   من خیلی راجع به آبیاری نمی دونم، اما با توجه به این که میگید بودجه نیست، چند تا کار میشه انجام داد:
   1- ارزیابی فنی/اقتصادی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در یک منطقه یا هردو
   2- بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی در اجرای طرح ها
   3- بررسی رضایتمندی و تمایل کشاورزان به استفاده از آبیاری قطره ای
   4- بررسی افت بار قطره چکان ها (به صورت آزمایشگاهی و در ابعاد کوچک)
   5- بررسی عملکرد قطره چکان های pc
   6- ارائه مدل برای تخمین ابعاد پیاز رطوبتی و یا بررسی مدل های موجود

 5. مجتبی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام . خسته نباشی.
  به دنبال مقاله ائی درباره “فرسایش سواحل و بستر و روش های کنترل آن” میگشتم.درحقیقت می خوام بدنم ژئوسنتتیک چطورکاربرد داره…
  ممنون میشم پاسختونو برام mail کنید.

 6. مصطفی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  راههای تخلیه رسوب در سدهای قدیمی با هزینه کم

  • حسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   سلام آقای مصطفی
   من دانشجوی ارشد آبخیز هستم با لیسانس آب
   از موضوعی که شما کار کردید خیلی خوشم اومد
   آیا میتونید یک موضوع مرتبط به همراه پایان خودتونو داشته باشم؟

 7. عارف ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  باسلام من دانشجوی رشته عمران/سازه های هیدرولیکی هستم.موضوع پایان نامه رو “تعمیر و نگهداری سازه های هیدرولیکی”انتخاب کردم ولی بنظرم خیلی کلی هس لطفا منو در پخته تر شدن موضوع کمک کنید و اگر منابع یا افرادی رو که در این موارد تخصص دارند ویا اگر شما در این موضوعات تخصص دارید لطفا منو راهنمایی کنید
  باتشکر

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   شما می تونید این موضوع رو به یک سازه هیدرولیکی خاص اختصاص بدین (مثلاً کانال های پیش ساخته آبیاری)، و یا به یک موضوع خاص در آسیب دیدگی سازه ها بپردازین (مثلاً نقش نمک و شوری آب در تخریب سازه های هیدرولیکی و ارائه راهکارهایی برای نگهداری و …) یا نقش و معرفی فنآوری ها (مثل نقش کامپوزیت ها در نگهداری سازه های هیدرولیکی)
   همچنین برای گرفتن ایده های بیتشر می تونید به مطالب کنفرانس های مرتبط مثل “همايش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ” که چندین دوره برگزار شده اند مراجعه کنید. مقالات در سایت سیویلیکا موجود هستند.
   و البته فراموش نکیند که حتماً با “استاد راهنما” تون مشورت کنید و از ایشون کمک بخواین چون وظیفه ایشون اینه که “راهنمایی” تون بکنه

 8. حسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام باتشکرازمطالب مفیدتون
  من دانشجوی ترم آخر آبیاری زهکشی هستم لطفا اگه میشه یه موضوع برا پایان نامه که با نرم افزار هم ارتباط داشته باشه بهم معرفی کنید
  ممنون

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   بهترنی کا گرفتن پیشنهاد از استاد راهنماست. چون ایشون هستن که باید به شما “راهنمایی” کنن و اگر به جایی مشکل خوردین کمک کنن
   می تونید به مطالبی مثل نقش سیستم های rs و gis در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، یا جانمایی این شبکه ها بپردازین
   یا مدلسازی یکی از شبکه های موجود رو در نرم افزارها (مثلاً drainmod یا saltmod) شبیه سازی کنید

 9. هدیه ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  salam term akhare reshte omran ab hastan donbale ye mozi migardam rajebe seylab

  • مدیر ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   موضوعات زیادی در بالا پیشنهاد شده اند. چند موضوع دیگر هم اضافه شد
   بخش های “منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی”، “آبخیزداری و حفاظت آب”، “سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی”، “مهندسی رودخانه” و “سد و شبکه”
   مثلاً:
   روش های سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار سیلاب
   روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی
   سازه‌های کنترل سیل

   • پوریا میرزازاده ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

    سلام
    بهترین موضوعی که به سیلاب می خوره و ارزش علمی بالایی داره موضوع روندیابی سیلاب در رودخانه ها یا مخازن سدهاست یا پهنه بندی سیلاب به کمک شبیه سازی های عددی که من هر دو با توجه به موضوع پایان نامم کار کردم و می تونم بهتون کمک کنم
    mirzazade.p@gmail.com

 10. soli ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام،خسته نباشید،بنده موضوع روشهای پیدارسازی دیواره های مخازن و تکیه گاه ها و بهسازی پی سدها را برای ارائه سمینار انتخاب کرده ام. سؤال بنده این است که آیا برای ارائه سمینار فقط کافیست مطالب جمع آوری شده و بعد ارائه شود؟
  اگر بخواهم این موضوع را برای پایان نامه انتخاب کنم،آیا موضوع خوبیه و میشه رو این موضوع مانور داد؟

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   “آیا برای ارائه سمینار فقط کافیست مطالب جمع آوری شده و بعد ارائه شود؟” منظورتون رو درست نفهمیدم از این جمله
   اما قطعاً برای ارائه (چه سمینار باشه چه ارائه کلاسی و …) باید تا اندازه قابل قبولی به مطلب تسلط داشت و برخی موراد رو که احتمال میدین مهمه بیشتر کار کنید.

   اما این که برای پایان نامه فوق مناسبه یا نه، من نمیتونم جواب بدم. چون جوابش بر میگرده به علاقه و انگیزه شما، منابعی که موجو دارید و استاد راهنما که آیا در این موضوع تخصص داره یا میتونه کمک کنه (معرفی منبع، افراد آشنا به موضوع و …)
   بهتره اول با استاد راهنما صحبت کنید و ببینید ایشون چه موضوعاتی رو پیشنهاد میدن (معمولاً موضوعی کلی رو میگن) بعد شما از اون پیشنهاد، یک موضوع جرئی تر رو انتخاب کنید.
   از نظر مانور دادن رو هر موضوعی میشه مانور داد، فقط ممکنه یک موضوع سخت تر باشه، یک موضوع راحت تر (نسبی هست البته)

 11. hedar ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سایت خوب وعالی است . بسیار ممنونم از مدیریتش.

 12. civil .rr ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام . خسته نباشید . ابتدا تشکر میکنم بخاطر وبلاگ بسیار مفیدتون ! واقعا کمک بزرگی میکنید !
  من موضوع کلی پایان نامه م در مورد الودگی مخازن سدها با شبکه عصبی مصنوعی هست
  میتونم ازتون خواهش کنم در موردش یکم توضیح بفرمایید یا اگر مقالاتی در این باره هست چه پژوهشی و کنفرانسی ویا isi تو وبلاگ بذارید ؟
  استدعا دارم راهنمایی بفرمایید
  پایدار باشید

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   سلام
   اول این که قاعدتاً من به همه چیز تسلط ندارم و نمیتونم همه مطالب رو توضیح بدم

   دوم این که شما موضوعی رو انتخاب کردید که نمیدونین چی هست؟

   سوم هم این که شما با جستجو تو سایت سیویلیکا میتونید به مقالات مشابهی دست پیدا کنید. جستجوی عبارت های مثل آلودگی مخازن و …

 13. sama ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  باسلام وخسته نباشید
  خدمت همه ی اونایی که این سایت رو راه اندازی کردن من دانشجوی ارشد آبخیزداری هستم اما متاسفانه هنوز موضوع پایان نامه ام مشخص نیست از دوستان میخوام که منو راهنمایی کنن

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   این موضوع بستگی به علاقه و توانایی های شما داره و اطالاعاتی که می تونید جمع آوری کنید و مشاوره و راهنمایی های که استاد راهنما می تونه به شما ارائه بده

   اما خب از موضوع های مهم و کاربردی این روزهای ایران بحث های مربوط به تالاب ها و رودها، خشکی اون ها، عوامل مؤثر، پیامدها، ارائه راهکار و … هست که می تونید با سازمان های ذیربط هم لینک بشین و یک پایان نامه کاربردی و تحقیقاتی انجام بدین

 14. میترا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  باسلام و خسته نباشید خیلی وقت بود دنبال یه سایتی این مدلی میگشتم ممنون مفید بود ولی نمیدونم چرا هرچی عضویت در خبر نامه میزنم نمیشه
  خوب من هنوز تازه ترم یک سازه های ابی میشم ولی کاملا باانگیزم و هدف دار
  یه موضوع پایان نامه میخام که تو اون زمینه برم حرفه ای بشم و برام پولسازواینده دار باشه و یجورایی بدردم بخوره فقط صرف تحقیق و نمره و اینا نباشه یچیز درس و حسابی باشه که از الان روش کار کنم و البته برا مصاحبه دکترا عمران اب هم بدردم بخوره از وقتی که گذاشتی پیشاپیش سپاس

 15. شاهرخ ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  من دنبال موضوع براي ارشد مهندسي عمران گرايش آب هستم
  ترجيحا منابع اون در دسترس باشه و نياز به كار آزمايشگاهي نداشته باشه ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   مطالعات مربوط به مهندسی رودخانه، تغذیه مصنوعی، ساخت مدل های پیش بینی (سیل و خشکسالی و تغییر آب زیرزمینی و …) بر اساس هوش مصنوعی، بررسی و یا پیش بینی نشت در شبکه های آبرسانی شهری و …
   کلاً بستگی به علاقه شما، استاد راهنمای شما و منابعی که می تونید تهیه کنید داره.
   می تونید با هماهنگی دانشگاه در پروژه های مطالعاتی شرکت های آب منطقه ای و … پروژه ای رو انتخاب کنید

 16. حسین امینی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلان بنده دانشجوی ارشد هیدرولیک هستم ودچار تشکیک در موضوعی که انتخاب کرده بودم شدم که با دیدن این تاپیک مشکلم حل شد ممنون

 17. مینا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من دانشجوی سازه های ابی از گرایش های مهندسی اب هستم
  راهنمایی میخواستم درمورد انتخاب موضوع پایان نامه خیلی بحرانیه؟؟ ممنون میشم.

 18. مینا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  هر کسی نظری داره لطفاً به ایمیل من ارسال کنه
  خیلی خیلی ممنون.
  7pranses@gmail.com

 19. مینا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  قبول دارم که استاد راهنما باید کمک کنه ولی در مورد من این مورد نادیده بگیرید چون هیچ کمکی نمیکنه !!!!!!!!!!! یه موضوع از مرکز تحقیقات کشاورزی گرفته بودم ولی توی گروه دانشکده رد شده خواهشاً به دادم برسید خیلی کار عملی نداشته باشه چون بودجه نیست. کمک کنید.

 20. کارشناس ارشد آب زیرزمینی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  داشجویان عزیز موضوعات پایانامه خود را مرتبط با GIS انتخاب کنید و وارد دنیای GIG شوید و زندگی کنید
  با آرزوی موفقیت

 21. مهدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من دانشجوی سازه هیدرولیکی هستم اگه ممکن هست واسه موضوع پایان نامه یه پیشنهاد مناسب به بنده کنید ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید… با تشکر

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   توی همین مطلب چند تا موضوع پیشنهاد شده دیگه
   برای انتخاب دقیق موضوع، باید با استاد راهنماتون مشورت کنید و منابع و دانش و اطلاعات موجودتون رو بدونین

 22. زری ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام خسته نباشید.من دانشجوی ترم 3 مخاطرات محیط هستم و موضوع پایان نامه من رفتار سنجی آب های زیرزمینی دشت لنجان با توجه به دبی رودخانه زاینده رود است.خواهشا اگه مقاله و یا نرم افزار های مرتبط با موضوع من دارید واسم ایمیل کنید.

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   شما می تونید تو سایت سیویلیکا (civilica.com) یا sid.ir دنبال مقالات مرتبط بگردین

   نرم افزارهای معمول آب زیرزمینی هم visual modflow و GMS هستند

  • شیرین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   من دانشجوی ارشدرشته مهندسی آب هستم موضوع پایان نامه ام مدلسازی جریان تو آب زیرزمینیه میخواستم تو جزئی کردن موضوعم کمکم کنید.نمیدونم با چه روش عددی کار کنم بهترو به روز تره.ممنون

   • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

    به آدرس زیر برین
    http://www.civilica.com/papersearch.html
    و مدلسازی آب زیرزمینی رو سرچ کنید. فکر کنم نتایج بتونن کمک تون کنن
    لزوماً هم روش های عددی نیاز نیست استفاده کنید، از الگوریتم های هوش مصنوعی هم میشه برای مدلسازی استفاده کرد

 23. قریشی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من دانشجوی کارشناسی ترم 3 مهندسی آب هستم.هیچ اطلاعاتی درباره ی نوشتن یک مقاله ی خوب ندارم.اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم از چه منابعی باید استفاده کنم؟آیا میشه صرفا از مطالب تو اینترنت استفاده کرد؟ اگه میشه یه کم راهنماییم کنید…ممنون
  اگه میشه جواب رو به آدرس ایمیلم بفرستید….ممنون

 24. مهدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام … من سازه هیدرولیکی میخونم میخواستم در مورد مخازن استوانه ای فلزی ذخیره سیالات کار کنم ممنون میشم در این مبحث موضوع به بنده پیشنهادی کنید…‏↳‏

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   من با این موضوع خیلی آشنایی ندارم
   اما شاید بررسی رفتار دینامیکی مخازن در قبال سیالات مختلف
   یا مثلاً استقامت و رفتار مخازن در مقابل تنش های محیطی مختلف و …

 25. مهدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من سازه هیدرولیکی میخونم واسه موضوع پایان نامه در مورد رسوب شویی مخزن سد به روش فلاشینگ اگه پیشنهادی دارید ممنون میشم… با تشکر

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   شما قبلاً یک موضوع دیگه نمیخواستین کار کنین؟

   متأسفانه من نمیتونم کمکی کنم، استاد راهنما بهترین کمک هست

 26. نغمه ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام. من سازه هیدرولیکی میخونم.میخواستم موضوعی در رابطه با رسوب (نیروی رسوبات وارده بر سد و محاسبه رسوبات)کار کنم. اگه پیشنهادی بدین ممنون میشم.

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   بررسی و مقایسه روش های کلاسیک و نرم افزاری
   محاسبه و تخمین رسوب یک منطقه با استفاده از gis و rs
   محاسبه بار رسوبی یک رودخانه، سرشاخه، کانال و …
   مقایسه رسوبگذاری بستر با جنس مختلف
   محاسبه و مقایسه رسوبگذاری سد با روش مختلف (نرم افزار، هیدرولوژیکی و …) و ظرفیت انتقال
   و …

 27. مهدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  آره من قبلا هم از شما کمک خواست اما فکر نمیکنم هر نفر فقط یه سوال میتونه بپرسه… یه دانشجو هم ممکنه پروپوزالش تایید نشه مجبور شه دنبال موضوع دیگه ای باشه… به هر حال ممنون از کمک قبلیتون موفق باشید

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   نه مشکلی بابت سؤال پرسیدن نیست
   فقط چون فاصله زمانیش کم بود، تعجب کردم از تغییر سریع موضوع

 28. امید ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام آبیاری زهکشی میخونم موضوع پیلن نامم در باره تخمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری.
  میخواستم در باره جزییاتش کمکم کنید؟یعنی جزی ترش کنید واسم و راهنمایی.
  با تشکر فراوان

 29. بهروز ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  دانشجوی ترم سه رشته مهندسی سازه. های ابی هستم لیسانسم زمین شناسی میباشد در انتخاب. موضوع پایان نامه کمکم ک

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   این همه موضوع پیشنهاد شده در بالا

 30. ساسان ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  خیلی خوب بود. نجاتم دادید. متشکرم

 31. مهرداد ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام مو سازه هیدرولیکی میخونم میخواستم روی سرریز نیلوفری واسه پایان نامه کار کنم اگه موضوع مناسبی پیشنهاد کنید سپاسگزار میشم ….ممنون از کمکتون

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   مثلاًک
   بهینه سازی سرریز با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
   مدل سازی جریان عبوری از سرریز نیلوفری
   بررسی موردی کاویتاسیون در سر ریز

 32. عباس ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام …اگه امکان داره در مورد شیب شکن های قائم موضوع پایان نامه مد نظر دارید به بنده ارائه بدید

 33. خدیجه ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام و خسته نباشید موضوع پایان نامه من در مورد شبکه آبرسانی و سرانه مصرفی آب شهری است دنبال منبع می گردم در مورد منبع مشکل دارم اگر کمکی کنید متشکرم

 34. raha ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من دانشجوی مهندسی آب هستم برای پروژه لیسانسم دنبال موضوع به روز و جدید میگردم گرایشش هم برام مهم نیس استاد راهنمامم انتخاب موضوع رو ب خودم واگذار کرده
  اگه بتونید کمکم کنید ممنون میشم

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   مباحث gis و سنجش از دور و همچنین پیش بینی توسط هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و …) جزء موضوعات به روز هستن

 35. mahdis ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام خسته نباشید
  من ارشد عمران آب میخونم. میخوام پایان نامم پیش بینی سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی باشه .اگر امکانش هست در جزیی تر کردن موضوع من راهنمایی کنید مرسی

 36. مریم ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام و خسته نباشید. من دانشجوی سال اول مهندسی آب هستم اطلاع زیادی در مورد مقاله نویسی ندارم. اگه کمکم کنید ممنون میشم. لطفا جواب رو برام ایمیل کنید

 37. mona ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  salam man daneshjoe arshad saze abi hastam. v mikham mozoe payan namama entekhab konam ba tavajo b inke reshte lisancam mortabet ba saze nabode che mozoe entekhab konam ta betonam khob defa konam mamnon.

 38. فاطمه ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  من دانشجویی ترم دو کارشناسی ارشد سازه آبی هستم.میخواستم برای موضوع پایان نامه در مورد سدزیرزمینی کار کنم.اگه میشه تو جزئی کردن موضوع بهم کمک کنید؟

 39. س.ب ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام من ترم 3 ارشد آب هاي زيرزميني علوم و تحقيقات هستم
  راجع به انتخاب موضوع پايان نامه كسي پيشنهادي براي من داره؟
  در ضمن دنبال استاد هم ميگردم اگه استاد خوبي ميشناسيد ممنون ميشم معرفي كنيد

 40. kazem ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  ا سلام میخواستم بدونم فیلم آموزش epa swmm رو هم میتونم گیر بیارم آخه موضوع پایان نامه با این نرم افزار امکان داره بررسی رواناب های سطحی هستش ممنونم
  اگخه موضوع خوب وراحتی باشه تو زمینه آب ممنون میشم

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   خیر متأسفانه فیلمی ندارم

 41. یگانه ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  من دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط هستم و میخوام موضوع پایان نامه ام رو در رابطه با مبحث کیفیت آب بردارم وبه یک موضوع تخصصی تر مثلا حذف آلاینده ای که امروزه مشکل جدی آب شهر ایلام باشه با استفاده از یک روش خاص

 42. reza ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  من دانشجوي رشته عمران گرايش آب هستم
  قصد دارم در زمينه gis كار كنم و استاد راهنما هم گفته موضوع رو خودت انتخاب كن ميخاستم چند موضوع پيشنهاد بدين به غير موضوعاتي كه در بالا اومد ممنون

 43. roya ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام.
  من دانشجوی ترم 8 مهندسی آب هستم. دنبال ی موضوع جالب میگردم برای پروژه درس حفاظت آب و خاک.
  اگر کمکم کنید ممنون میشم

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   بررسی موردی یکی از پروژه های تغذیه مصنوعی میتونه پروژه جالب و صد البته مفیدی باشه

 44. علی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام.
  در مورد هشدار سیلاب چه پیشنهادی دارید؟

 45. زانیار ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  یک موضوع برای پایان نامه در حیطه آب های زیرزمینی میخواستم
  میشه راهنمایی بفرمایید

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   موضوعات متنوع و زیاد هستند
   در رابطه با نقش سنجش از دور در آب های زیرزمینی میتونید یک موضوع انتخاب کنید که به روز باشه و کارآیی هم داشته باشه

 46. نسترن ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام.من دانشجوی ترم اخر کارشناسی رشته مهندسی اب هستم.استاد راهنما انتخاب پروژه رو به خودمون واگذار کرده.اگه ممکنه یک موضوع پروژه بهم بگید که حداقل ساده واسون باشه.؟درضمن گفته باید پروژه ای بدید که خوب بتونید ارائه بدید.من اصلا از مقاله نویسی وپروژه وشروع اون سردرنمیارم.لطفا راهنماییم کنید

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   موضوعات مرتبط با آبیاری تحت فشار عموماً ساده تر هستند. مثل برآورد نیاز آبی و یا طراحی سیستم آبیاری تحت فشار برای یک مزرعه و امثال آن

   • لیلا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

    در مورد نقش کشاورزی در فرایند بیابانی شدن مطلبی دارید آقای محمد حسین آقا

 47. مهدی ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام من دانشجو ارشد سازه هیدرو ام
  میشه کمی در مورد نرم افزار cche2d برام توضیح بدید واینکه آیا جای کار داره از نظر مقاله در آوردن و اینکه تا حالا چطور روش کار شده؟
  مرسی

 48. رضا مهرگاني فر ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام
  از اينكه ديدم در وبلاگتون دانشجويان را كه عمدتا در مورد موضوع پايان نامه سوال دارند راهنمائي ميكنيد خيلي خوشحال شدم و اين پرسش و پاسخ ها مطالب آموزنده اي برايم داشت با تشكر
  مهرگاني فر داشجوي ارشد آبياري و زهكشي

 49. sara ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  salam,
  man arshad omran ab mikhonamye va mikham roye ye mozoe khob azmayeshgahi va albate sazei kar konam lotfan rahnamaeim konid va ye mozoe khob bem pishnahad bedid albate man kheily dost daram ro polha kar konam ama zaheran rosh kheily kar shode,mamnon

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   متأسفانه با بحث سازه ها آشنایی ندارم

 50. رویا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام.
  متشکرم از پاسخی که به سوال قبلیم دادید.
  اگر در مورد موضوع روش های جلوگیری از تبخیر از سطح خاک مطلبی دارید تو وبلاگتون قرار بدید.
  سپاسگزارم

 51. سارا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  من دانشجو معماریم موضوع تحقیقم راجع به انواع شیرالات است ولی مطالب جالبی پیدا نکردم میشه کمکم کنید…
  لطفا

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   عنوان مطلب تون خیلی کلی هست؟ انواع شیرآلات صنعت آب؟ یا انواع شیرآلات صنعتی؟
   دقیق تر اگر بفرمایید راهنمایی می کنم.
   به این مطلب هم می تونید مراجعه کنید:
   انواع شیرآلات در صنعت آب

 52. حسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  باسلام موضوعی برای پایان نامه میخواستم در رابطه با آبگیردر مسیر رودخانه. کسی به من کمک کنه لطفا.ممنون

 53. الهام ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام
  وقتتون به خیر
  من دانشجوی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی هستم. در انتخاب موضوع به شدت با مشکل روبرو شدم و استادم هم کاملا همه ی کار انتخاب موضوع را به خودم واگذار کرده. به دنبال موضوعات جدیدی در زمینه آبهای زیر زمینی هستم که البته نیازمند کارتجربی و آزمایشگاهی نباشه . میتونید من را راهنمایی کنید؟ ممنونم

  • محمّدحسین ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

   اگر با نرم افزارها آشنایی دارید، میتونید بحث شبیه سازی آلودگی یا پیشروی آب شور رو انجام بدین.
   یا نقش GIS و RS در آب های زیرزمینی

 54. ارسلان ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام خسته نیاشید،لطفا و خواهشا در مورد موضوعات جالب و کار نشده برای پایان نامه رشته آلودگی های زیست هم مطالبی ارائه دهید. خواهشا.ممنون.

 55. مهرزاد ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  با سلام.من دانشجوی ارشد سنجش از دور و gis دانشگاه ازاد هستم و برا نوشتن پایان نامه نیاز به چند موضوع پیشنهادی دارم.ممنون میشم اگه کمکم کنید.پیشاپیش ممنونم.

 56. م.ا ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام، من دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست در آلمان هستم ولی میخوام تزم رو با GIS و در ارتباط با ایران بردارم (با اطلاعات موجود). اگر پیشنهادی دارید ممنون میشم.

 57. ارسطو ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  دانشجود ارشد برنامه ریزی منطقه ای از دانشگاه گیلان هستم .دوست دارم موضوع پایان نامه ام در ارتباط با منابع آب و برنامه ریزی منطقه ای باشه.کسی می تونه موضوع مناسبی پیشنهاد بده.سپاس فراوان دارم دوستان گرامی

 58. maryam ۰۹ فروردین ۱۳۹۱۰۹ فروردین ۱۳۹۱ گفته:

  سلام من ترم 2 منابع آب هستم. دنبال یک مدل برای درس سمینارم هستم. مدلی که زیاد سخت نباشه چون موضوع پایان نامم هم با مدله و خیلیم سخت.مچکرم

قسمت نظرات بسته است.

Top