۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ..."/>

پمپاژ از رودخانه، ضوابط و دستورالعمل

در برخی ایستگاه ها آب برای استفاده در شبکه آبیاری، از رودخانه به داخل یک کانال روباز یا مجرای بسته و یا مخزن ها ی ذخیره و تنظیمی پمپاژ می شود . اغلب، طراحی و احداث این نوع ایستگاه های پمپاژ، به علت پی های غیرمستحکم، ریزش ساحل رودخانه، وجود سیلت و ماسه، و تغییرات زیاد سطح آب در رودخانه، با مشکلات زیادی همراه است. این نوع ایستگاه پمپاژ، باید در جایی مستقر گردد که کانال آبگیری رابط بین رودخانه و ایستگاه پمپاژ، تا حد ممکن کوتاه باشد.

در رودخانه های با پیچ و خم زیاد در مسیر، که با بازه های مستقیم کوتاه به هم مرتبط هستند و اغلب بدون مسیر مستقیم طولانی می باشد، محل ایستگاه پمپاژ، در قسمت بیرونی یک قوس پایدار که در طو ل زمان حداقل فرسایش بدنه و کف را داشته و ترجیحا ً در ربع سوم قوس چم قرار دارد انتخاب می شود (مطابق شکل). زاویه انحراف جریان به طرف دهانه آبگیر ایستگاه، باید 25 تا حداکثر 35 درجه باشد. رابطه زیر، برای تعیین زاویه انحراف جریان به طرف دهانه آبگیر پیشنهاد می شود:

J=Arc cos(Vd/Vr)

که در این رابطه :
Vr= سرعت جریان در رودخانه
Vd= سرعت جریان در آبگیر
J= زاویه انحرا ف آبگیر ی از رودخانه می باشد.

در موارد وجود بازه های مستقیم و طولانی در مسیر رودخانه، محل ایستگاه پمپاژ از رودخانه را می توان در این گونه بازه ها انتخا ب کرد. لازم به توضیح است که محل آبگیری از رودخانه، باید از نظر سازه ای و ژئوتکنیکی ، جوابگوی معیارهای طراحی مربوطه نیز باشد.

در ایستگاه های پمپاژ کوچک و در مواردی که دیواره های رودخانه استحکام و پایداری کافی نداشته و امکان ریزش وجود دارد، تلمبه با چاهک مکش به کار برده می شود . این نوع طراحی، در ایستگاه های بزرگ تر، در مواردی که احتمال یخبندا ن شدید وجود دارد و یا مواد معلق آب به ایستگاه پمپاژ حمل می شود نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت ، چاهک پمپاژ دارای لوله آبگیری می باشد که از رودخانه به داخل چاهک هدایت شده است . دهانه آبگیر که به دریچه کشویی و آشغالگیر مجهز است، در فاصله نزدیکی از ساحل رودخانه، طوری پیش بینی می شود که تا حد امکان از تشکیل جریان گردابی که موجب رسوبگذاری و تخریب ساحل رودخانه می شود جلوگیری نماید.

پمپاژ در قوس رودخانه

شکل محل مناسب آبگیر ایستگاه پمپاژ در قوس رودخانه

یک نظر

  1. omid ۲۹ بهمن ۱۳۹۰۲۹ بهمن ۱۳۹۰ گفته:

    با سلام
    منتظر شما در انجمن مهندسی اب هستیم

قسمت نظرات بسته است.

Top