۲۱ بهمن ۱۳۹۰ ..."/>

صدای پمپ ها، منابع ایجاد صدا و راه های كنترل صدای پمپ

صدای ناشی از هر گونه فعالیت صنعتی باید از استانداردهای بین المللی تبعیت كند . میزان سر و صدای آزار دهنده در اعلامیه (3) 53.s سال 1994 سازمان كنترل آلودگی ومدیریت محیطی ضابطه دارد بر اساس این قانون حتی در صورت مجاز بودن میزان صدا، اگر صدا تولید شده افراد را آزار دهد تمهیدات لازم برای كاهش آن فراهم آید . عملكرد سیستم ها و ایستگاه های پمپاژ یكی از این فعالیت های پرسر و صدای صنعتی است .

منابع ایجاد صدا در سیستم های پمپاژ

صدا های موجود در سیستم پمپاژ عبارتند از :

 •      سرو صدای پمپ ها
 •      سروصدای محرک پمپ وتجهیزات انتقال نیرو همچون چرخدنده ها
 •      ارتعاشات پمپ وموتور
 •      سر وصدای هیدرولیكی ایجاد شده در درون پمپ
 •      صدا هیدرولیكی ایجاد شده در خطوط لوله و شیر آلات
 •      شرایط مكانی و كاربردی سیستم پمپاژ نیز درایجاد صدا موثر است، برای نمونه در ایستگاه های پمپاژ فاضلاب فن های تهویه یكی از منابع تولید صدا هستند.

كنترل صدا در پمپ ها

چهار اصل كلی در زمینۀ كنترل صدا وجود دارد :

 1.      كمینه كردن تولید انرزی صوتی
 2.      كمینه كردن ویژگیهای صوتی نا خوشایند برای انسان
 3.      كاهش انرژی صوتی با استفاده از ابزارهای میرا كننده از جمله جاذب صدا
 4.      دور كردن وانحراف انرژی صوتی از مكان های حساس و مهم

بر اساس این اصول باید در طراحی وروند ساخت ایستگاه های پمپاژ ملاحظات مهمی انجام داد :

 • اعمال ویژگیهایی برای پمپ ها، موتورها و تجهیزات دیگر برای كاهش سرو صدای آنها
 • قرار دادن ایستگاه های پمپاژ در زیز زمین تا حد امكان
 • طراحی مناسب تكیه گاه هاو اتصالات (جرا كه ارتعاش تجهیزات صدای ناخوشایند تولید می كند)
 • نگهداری وتعمیر منظم وپیوسته سیستم پمپاژ (دستگاهی كه منبع تولید صدای نامعقول است باید هر چه سریعتر تعمیر یا تعویض شود)

ممکن است سر وصدای محرک (موتور) به حدی زیاد باشد که صدای پمپ را پوشش دهد. در این حالت ابتدا باید میزان صدا محرک را کاهش داد. در پمپ های کوچک آسان ترین راه، قرار دادن پمپ و موتور در یک محفظه است ولی ممكن است علاوه بر آن برای کنترب سر و صدای پمپ لازم باشد كه:

 • قاب (پایه) مجموعه پمپ وموتور نیز ایزوله شود تا سرو صدای ناشی از آن نیز كنترل شود.
 • به آببندی محفظه، به ویژه در محل عبور لوله ها توجه شود.
 • اتصالات لوله ها ایزوله شوند تا ارتعاشات در سرتا سر لوله كشی منتقل نشود.
 • از نبود هرگونه اشتباه ومحدودیتی در طراحی سیستم كه به سروصدای اضافی پمپ بینجامد ، اطمینان حاصل شود.

به طور كلی میزان سرو صدای ناشی از یک نوع پمپ خاص به فشار، اندازه وسرعت آن بستگی دارد. رابطه میزان صدا با این پارامترها به گونه ای است كه ما را به سمت انتخاب پمپی بزرگ كه با سرعت كم كار می كند وفشار تخلیه پایینی دارد سوق می دهد. ولی معمولأ برای تأمین بازدهی لازم یا ملزومات مورد نیاز این انتخاب انجام نمی شود. سر وصدای در ایستگاه پمپاژ علاوه بر پمپ ازموتور، چرخ دنده ها، لوله ها و اتصالات نیز ناشی می گردد. از آنجایی كه این موارد به ملزومات نصب (كه در انواع نصب مختلف هستند) مربوط می شوند نمی توان آنها را در اطلاعات دادهشده توسط سازنده درباره صدا ناشی از نوعی پمپ قلمداد كرد.

برای تعیین میزان سرو صدای پمپ روشهایی از جمله اندازه گیری فشار، فقدرت و شدت صوت وجود دارد.  فشار صوت میزان صدایی است كه گوش انسان می شنود. قدرت صوت میزان انرژی اکوستیک منتشر شده توسط منبع صداست وشدت صوت برابر است با قدرت صوت بر واحد سطح .

Top