برای تهیه نقشه هم عمق آب های زیرزمینی، عمق سطح ایستابی را در نقاط مختلف منطقه اندازه گیری نموده و سپس اعداد به دست آمده را بر روی یک نقشه با مقیاس مناسب در کنار چاه ها رسم می نماییم و مشابه نقشه های هم تراز ارتفاعی در نقشه برداری عمل می کنیم.

از نقشه هم عمق آب های زیرزمینی در موارد زیر استفاده می شود:

  • تعیین عمق مناسب برای حفر چاه
  • تعیین مناطق کم عمق (در مناطقی که سطح ایستابی کم است، مقدار قابل توجهی از آب های زیرزمینی به صورت تبخیر تعرق از دسترس خارج می شود.)
  • برای به دست آوردن حجم منطقه غیراشباع در بالای سطح ایستابی
  • بررسی ماندابی شدن زمین به خصوص اراضی کشاورزی
  • بررسی وضعیت منطقه توسعه ریشه گیاهان
نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نمونه نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نقشه هم عمق آب زیرزمینی

نمونه نقشه هم عمق آب زیرزمینی یک مزرعه


به عنوان مثال، نقشه هم عمق آب زیر زمینی یک مزرعه در تصویر بالا آورده شده است. از این نقشه ها مشخص می شود که عمق سطح ایستابی در قسمت شرقی مزرعه کمتر از قسمت غربی آن است و احتمال ماندابی شدن این قسمت در سطح مزرعه بیشتر است. با توجه به این نقشه ها می توان حدودی از زمین را که احتیاج به زهکشی دارند، مشخص کرده و منطقه را از لحاظ زهکشی اولویت بندی نمود؛ که با توجه به نقشه رسم شده هم عمق آب زیرزمینی می توان گفت که قسمت اعظم زمین به زهکشی نیاز دارد.